INCD ECOIND este partener al Balanced Scorecards Romania in organizarea Conferintei al carei invitat de onoare este Paul Niven, una dintre personalitatile interntionale de prestigiu ale domeniului Formularii si Executiei Strategiei. Conferinta se va desfasura la Bucuresti, Hotel Hilton, pe 10 iunie 2012. Mai multe informatii se pot afla de pe site-ul Conferintei, la http://www.balanced-scorecard.ro/conferinte


Departamentul Control Poluare din cadrul INCD ECOIND este: acreditat RENAR conform cerintelor referentialului SR EN ISO/CEI 17025:2005 pentru efectuarea unei game largi de incercari specifice domeniului de protectie a mediului, indeplineste si cerintele referentialului SR CEN/TS 15675:2009 pentru masurarea de emisii de poluanti din aer (pentru consultarea domeniului acreditat va rugam consultati website-ul RENAR, www.renar.ro – sectiunea OEC acreditate) si este atestat de catre Ministerul Sanatatii, Directia Sanatate Publica si Control in Sanatate Publica  pentru monitorizarea calitatii apei potabile (pentru verificare validitate va rugam consultati website-ul Ministerului Sanatatii, www.ms.ro – sectiunea Autorizatii/Abilitari si notificari/Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calitatii apei potabile/Lista notificari – pag.4)

Cercetare şi Servicii analitice şi de consultanţă în domeniul controlului poluării şi monitorizării calităţii factorilor de mediu caracterizate prin calitate şi promptitudine

 • Control Poluare Ape, Sol, Deseuri
 • Bioteste –  Analize Biologice: Studii de caracterizare hidrobiologica si evaluare risc ecologic, Studii ecotoxicologice, Control/monitorizare poluare biologica si bacteriologica: apa, sol/sedimente, namol
 • Control Poluare Aer Control/monitorizare: Emisii / imisii aer, Nivel de zgomot Modelarea matematica a dispersiei poluantilor in aer, Realizarea hartilor de zgomot industrial, Caracterizare fizico-chimica a combustibililor solizi si lichizi, Validarea/compararea rezultatelor incercarilor efectuate de laboratoarelor neacreditate (tehnica ANOVA)

Organizare

Domenii de activitate (a se vedea si sectiunea servicii)

 • controlul poluării factorilor de mediu (aer, apă, sol, sedimente, nămol, deşeuri)
 • monitorizarea calităţii factorilor de mediu
 • control ecotoxicologic (efluenţi deversaţi în emisori naturali, substanţe/preparate chimice, materiale plastice)
 • caracterizare combustibili solizi şi lichizi
 • cercetare în domeniul controlului poluării factorilor de mediu

– (elaborare/asimilare/implementare de noi metode analitice şi tehnici de control biologic / bacteriologic /ecotoxicologic
– validare metode noi, dezvoltate in labotaror (parametrii de performanţă)

– lista schemelor organizate de laboratoarele din cadrul DCP
– lista schemelor la care am participat

 • consultanţă şi instruire

– proiectare /implementare sisteme de management calitate conf SR EN ISO/CEI 17025:2005 – pregătire acreditare
– amenajare/organizare/dotare laboratoare de mediu
– cursuri privind: reglementări naţionale şi europene privind protecţia mediului si implicatiile Regulamentului European REACH, tehnici de prelevare, metode de analiză, masuri de asigurarea si controlul calitatii

Măsuri QA/QC de asigurarea calităţii rezultatelor:

identificare metode de control intern (teste de control sistematice pe fluxul analitic, diagrame de control, parametrii statistici ai curbelor de etalonare, utilizare MRC)
identificare metode de control extern (scheme de comparaţie interlaboratoare) – la nivel national si international

Dotare cu echipamente performante şi aparatură specifică de laborator
listă cu echipamente /aparatura de laborator (Lista echipamentelor din cadrul Departamentului Control Poluare)

Paşii pe care trebuie să-i urmeze un beneficiar (persoană juridică/fizică) pentru a contracta un serviciu:

 1. solicitare scrisă către INCD-ECOIND
 2. ofertă tehnică şi de preţ de la INCD-ECOIND (inclusiv informaţii privind prelevarea probelor şi transmiterea lor la institut, programare efectuare analize/ raportare rezultate)
 3. comandă fermă execuţie analize / contract de monitorizare


Factori de mediu – Directii Cercetare:

 • factori de mediudezvoltarea de noi tehnici/metode performante de control analitic pentru evaluarea nivelului de poluare a factorilor de mediu apă, aer, sol precum şi a sedimentelor şi deşeurilor cu diferite categorii de poluanţi, inclusiv cu substanţe chimice periculoase;
 • elaborarea de metode / metodologii moderne si/sau perfectionarea metodelor standard nationale de analiza in domeniul biologie-bacteriologie si ecotoxicologie, in vederea alinierii la reglementarile Uniunii Europene (norme EN, ISO, OECD);
 • elaborarea /implementarea de metode / tehnici biochimice de dozare enzimatica pentru a asigura:

–        controlul viabilitatii si starii functionale a namolului activ utilizat drept inocul al instalatiilor de epurare biologica;

–        evaluarea efectului toxic generat de substante/produse chimice asupra activitatii microbiene din sol si/sau organismelor acvatice ;

 • investigatii analitice privind calitatea apei potabile, de la sursa de apa bruta pana la consumatori;
 • studii hidrobiologice pentru monitorizarea diversitatii ecologice a ecosistemelor acvatice si dezvoltarea unor planuri de management in vederea  sustenabilitatii capitalului natural;
 • evaluarea impactului poluarii industriale asupra componentelor biotice ale ecosistemelor acvatice si estimarea riscului ecologic – pentru factorul de mediu apa de suprafata;
 • elaborarea de metodologii moderne de caracterizare/clasificare fizico-chimică şi biologică a deşeurilor solide şi lichide;
 • studii privind emisiile de gaze cu efect de seră şi stabilirea parametrilor caracteristici ai combustibililor solizi şi lichizi;
 • studii de modelare matematică a dispersiei poluanţilor şi zgomotului în aer.

monitorizare calitate apaControl analitic (reglementare in vigoare, parametri determinati, metode de analiza)

Servicii control poluare pe factorii de mediu (apa, aer, sol), sedimente si deseuri

analiza apă ( apa potabila, apa minerala, apa de suprafata, ape uzate;  analize biologice / microbiologice)

– identificarea substantelor prioritare/prioritar periculoase prin analiza screening;
– analize sol, sediment
– analize nămoluri, deşeuri
– analize aer (emisii si imisii)
– modelarea matematica a dispersiei poluantilor in aer
– determinarea nivelului de zgomot si realizarea hartilor de zgomot industrial
– carcterizarea fizico-chimica pentru calculul nivelului emisiilor de gaze cu efect de sera (CO2)
– caracterizarea fizico-chimica a combustibililor solizi/lichizi clasici/alternativi
– masurarea concentratiei de CO2 din emisiile surselor fixe
– carcaterizarea fizico-chimica a gazului natural

Control ecotoxicologic testarea biodegradabilitatii si toxicitatii acvatice (conform metode ISO/EN/ OECD, recomandări pentru conformare REACH şi alte reglementări în vigoare) pentru:
– efluenţi deversati in emisari naturail (rauri, lacuri)
– substanţe/produse chimice (inclusiv detergenţi)
– materiale plastice

 • Monitorizare
  – identificare poluanţi
  – stabilire puncte/frecvenţă prelevare probe
  – stabilire scheme de control analitic

– elaborare studii de monitorizare calitate apă

 • Organizare de scheme de comparatii interlaboratoare nationale/internationale
 • Validarea/compararea rezultatelor incercarilor efectuate de laboratoarelor neacreditate (tehnica ANOVA)
 • Asistenta tehnica si consultanta pentru:

–         proiectarea, documentarea si implementarea sistemului de management al calitatii conform referentialului SR EN ISO/CEI 17025 in laboratoare de incercari;
–         organizarea si dotarea laboratoarelor de incercari in vederea acreditarii RENAR;
–         cursuri de instruire pentru: asimilarea si aplicarea metodelor de analiza, măsuri de control şi asigurarea calităţii (validare, estimare incertitudine de măsurare, diagrame de control) în laboratoarele de încercări

Servicii control poluare pe factorii de mediu (apa, aer, sol), sedimente si deseuri


1.   Program Matra –IWACO Olanda-2002 – Curs privind tehnicile analitice utilizate in evaluarea nivelului de poluare al solului si apei subterane cu produse petroliere (Aplicatie APM Constanta)
2.    Proiect Phare/Haskoning Olanda -2003- Implementarea metodelor gaz cromatografice in   laboratoarele de mediu de la APM Ploiesti si Petro Brazi
3.    Proiect B.EN.A -2003-2004-Curs de formare si perfectionare in domeniul protectiei mediului, Centrul de Perfectionare  BENA Constanta
4.    Compania Nationala „Apele Romane” -2005 – Curs privind aplicarea tehnicilor cromatografice (GC, HPLC) in efectuarea de analize de substante prioritar periculoase

5 . Leonardo da Vinci RO/02/B/F/PP-141004 –  Curs 2006– „Asigurarea calitatii si managementul in laboratoarele care isi desfasoara activitatea in domeniul controlului si monitorizarii mediului” – pentru Universitatea Bucuresti

6.    EEA GRANTS Projects  – Curs 2009 “Perfectionarea activitatii analitice in laboratoareale statiilor de tratare apa potabila

Contracte de consultanta cu Companii Apa Canal (Targu-Mures, Focsani, Botosani, Calarasi, Braila, Buzau, etc.) 2001 – 2012 – “Masuri privind asigurarea si controlul calitatii in laboratoarele de incercari din domeniul protectiei mediului in conformitate cu indicatiile standardului ISO/CEI17025”

Proiect Senter (RoyalHaskoning, Olanda), 2003 – “Quality assurance systems based on quality management principles of GLP,GMP,ISO 9001, ISO 17025”

Proiect Phare (Agrifor Belgia), 2005 “Training in the methods of measurements ( VOCs,PAHs and heavy metals)and in QA/QC of data  from stationary sources in the boundary Bulgarian-Romanian region along the lower Danube”

Colaborare cu Royal Haskoning din Olanda – 2008 “Implementarea Regulamentului REACH la agentii economici din Romania”

Colaborare cu IRMM Belgia, 2007-2011 « TrainMiC –Metrologie in Chimie »


1. SC POBAC SA, 2002 – Elaborarea stadiului de implementare a sistemului de management al calităţii conform referenţialului ISO/CEI 17025 în Laboratorul Central al SC POBAC SA (inainte de începerea acreditării)

2. LAREX – Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor – 2001-2002, „Consultanta si asistenta tehnica in vederea implementarii metodelor de determinarea a biodegradabilitatii agentilor de suprafata anionici si / sau neionici”

3. SC GENERAL TURBO SA Bucureşti 2003, „Organizarea, dotarea şi acreditarea Laboratorului de analize fizico-chimice din cadrul SC GENERAL TURBO SA Bucureşti”

4. R.A. AQUASERV Tg. Mures 2004, “Elaborarea documentatiei pentru implementarea standardului ISO/CEI 17025 in laboratorul Statiei de tratarea apei potabile din cadrul R.A. AQUASERV Tg. Mures”

5. Acvarim Rm. Valcea 2005,  “Asistenta tehnica pentru organizarea si dotarea Laboratorului Statiei de Epurare Acvarim Rm. Valcea si a Laboratorului fizico-chimic si bacteriologic de la Statia de Tratare Apa Potabila Acvarim Rm.Valcea”

6. SC ICPAO SA, MEDIAS, 2007 “Documentarea si implementarea sistemului de management al calitatii SR EN ISO 17025 in vederea acreditarii laboratorului de mediu din cadrul SC ICPAO SA, MEDIAS”

7. APM Calarasi-2008 – “Documentarea si implementarea sistemului calitatii SR EN ISO 17025 in laboratoarele de incercari”

8. SC VIROMET SA – 2008 – “Proiectarea, documentarea si verificarea modului de implementare a Sistemului de Management al Calitatii SR EN ISO 17025-2005 in laboratoare de incercari in vederea obtinerii acreditarii RENAR.

9. SC Compania de utilitati Publice Focsani, 2011 “Proiectarea, documentarea si verificarea modului de implementare a Sistemului de Management al Calitatii SR EN ISO 17025-2005 in laboratoare de incercari in vederea obtinerii acreditarii RENAR”

10. SC PorAir Clean ,TimisoaraLaboratoul de mediu, 2011 – “Proiectarea, documentarea si verificarea modului de implementare a Sistemului de Management al Calitatii SR EN ISO 17025-2005

11. SC CONVERSMIN SA, 2011 – Laboratorul Vatra-Dornei, 2011 – “Proiectarea, documentarea si verificarea modului de implementare a Sistemului de Management al Calitatii SR EN ISO 17025-2005 in laboratoare de incercari in vederea obtinerii acreditarii RENAR”

12. SC Nova Apa Grup Botosani, 2012- “Proiectarea, documentarea si verificarea modului de implementare a Sistemului de Management al Calitatii SR EN ISO 17025-2005”