The national workshop “Rehabilitation of contaminated soil and sites / Regenerarea solurilor şi siturilor poluate” was organized on 2nd July, at HILTON hotel, within the frame of two FP7 projects:
UPSOIL – Sustainable Soil Upgrading by Developing Cost effective Biogeochemical Remediation Approaches
and
TIMBRE -Tailored Improvement of Brownfield Regeneration in Europe.

11 Partners in both projects presented 12 papers and these are posted on both UPSOIL and TIMBRE websites.

The participants, 53 in total, were partners in the two projects (13 UPSOIL, with 8 foreign partners, and 5 TIMBRE Romanian partners), environmental protection agencies (APM), academics and research institutions, as well as businesses active or interested in this working area.

Discussions and debates concentrated on the real situation in Romania and it was concluded that
•    only one case of full-scale rehabilitation work is recognized at the level of national APM (PETROM – Bioremediation)
•    no permit was issued for site application of ISCO (InSitu Chemical Oxidation) in Romania
•    the valid national legislation is still unclear, mostly in relation with “who is to do what”.

The event was organized with the EC support, and was recognized as a successful meeting. Consequently, the TIMBRE decided on working to replicate even more similar events within this project frame.


Specialistii ECOIND au participat la primul eveniment de brokeraj organizat in cadrul EXPOAPA de catre Centrul de Formare si Perfectionare Profesionala in Domeniul Apei , echipa de implementare a proiectului Water Research to Market, Palatul Parlamentului, 12 iunie 2012.
Evenimentul a prilejuit initierea de noi colaborari si de dezvoltare a celor existente intre companiile de alimentare cu apa si canalizare  si furnizorii de soluții rezultate din activitatea de cercetare in domeniul apei.

In cadrul intalnirilor bilaterale au fost identificate oportunitati de transfer de tehnologie, de colaborare in proiecte de cercetare dedicate si de furnizare de servicii de mediu integrate.
Multumim organizatorilor pentru profesionalismul cu care si-au indeplinit  rolul de facilitator al transferului tehnologic intre cercetare si piata.


INCD ECOIND este partener al Balanced Scorecards Romania in organizarea Conferintei al carei invitat de onoare este Paul Niven, una dintre personalitatile interntionale de prestigiu ale domeniului Formularii si Executiei Strategiei. Conferinta se va desfasura la Bucuresti, Hotel Hilton, pe 10 iunie 2012. Mai multe informatii se pot afla de pe site-ul Conferintei, la http://www.balanced-scorecard.ro/conferinte


Departamentul Control Poluare din cadrul INCD ECOIND este: acreditat RENAR conform cerintelor referentialului SR EN ISO/CEI 17025:2005 pentru efectuarea unei game largi de incercari specifice domeniului de protectie a mediului, indeplineste si cerintele referentialului SR CEN/TS 15675:2009 pentru masurarea de emisii de poluanti din aer (pentru consultarea domeniului acreditat va rugam consultati website-ul RENAR, www.renar.ro – sectiunea OEC acreditate) si este atestat de catre Ministerul Sanatatii, Directia Sanatate Publica si Control in Sanatate Publica  pentru monitorizarea calitatii apei potabile (pentru verificare validitate va rugam consultati website-ul Ministerului Sanatatii, www.ms.ro – sectiunea Autorizatii/Abilitari si notificari/Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calitatii apei potabile/Lista notificari – pag.4)

Cercetare şi Servicii analitice şi de consultanţă în domeniul controlului poluării şi monitorizării calităţii factorilor de mediu caracterizate prin calitate şi promptitudine

 • Control Poluare Ape, Sol, Deseuri
 • Bioteste –  Analize Biologice: Studii de caracterizare hidrobiologica si evaluare risc ecologic, Studii ecotoxicologice, Control/monitorizare poluare biologica si bacteriologica: apa, sol/sedimente, namol
 • Control Poluare Aer Control/monitorizare: Emisii / imisii aer, Nivel de zgomot Modelarea matematica a dispersiei poluantilor in aer, Realizarea hartilor de zgomot industrial, Caracterizare fizico-chimica a combustibililor solizi si lichizi, Validarea/compararea rezultatelor incercarilor efectuate de laboratoarelor neacreditate (tehnica ANOVA)

Organizare

Domenii de activitate (a se vedea si sectiunea servicii)

 • controlul poluării factorilor de mediu (aer, apă, sol, sedimente, nămol, deşeuri)
 • monitorizarea calităţii factorilor de mediu
 • control ecotoxicologic (efluenţi deversaţi în emisori naturali, substanţe/preparate chimice, materiale plastice)
 • caracterizare combustibili solizi şi lichizi
 • cercetare în domeniul controlului poluării factorilor de mediu

– (elaborare/asimilare/implementare de noi metode analitice şi tehnici de control biologic / bacteriologic /ecotoxicologic
– validare metode noi, dezvoltate in labotaror (parametrii de performanţă)

– lista schemelor organizate de laboratoarele din cadrul DCP
– lista schemelor la care am participat

 • consultanţă şi instruire

– proiectare /implementare sisteme de management calitate conf SR EN ISO/CEI 17025:2005 – pregătire acreditare
– amenajare/organizare/dotare laboratoare de mediu
– cursuri privind: reglementări naţionale şi europene privind protecţia mediului si implicatiile Regulamentului European REACH, tehnici de prelevare, metode de analiză, masuri de asigurarea si controlul calitatii

Măsuri QA/QC de asigurarea calităţii rezultatelor:

identificare metode de control intern (teste de control sistematice pe fluxul analitic, diagrame de control, parametrii statistici ai curbelor de etalonare, utilizare MRC)
identificare metode de control extern (scheme de comparaţie interlaboratoare) – la nivel national si international

Dotare cu echipamente performante şi aparatură specifică de laborator
listă cu echipamente /aparatura de laborator (Lista echipamentelor din cadrul Departamentului Control Poluare)

Paşii pe care trebuie să-i urmeze un beneficiar (persoană juridică/fizică) pentru a contracta un serviciu:

 1. solicitare scrisă către INCD-ECOIND
 2. ofertă tehnică şi de preţ de la INCD-ECOIND (inclusiv informaţii privind prelevarea probelor şi transmiterea lor la institut, programare efectuare analize/ raportare rezultate)
 3. comandă fermă execuţie analize / contract de monitorizare


Factori de mediu – Directii Cercetare:

 • factori de mediudezvoltarea de noi tehnici/metode performante de control analitic pentru evaluarea nivelului de poluare a factorilor de mediu apă, aer, sol precum şi a sedimentelor şi deşeurilor cu diferite categorii de poluanţi, inclusiv cu substanţe chimice periculoase;
 • elaborarea de metode / metodologii moderne si/sau perfectionarea metodelor standard nationale de analiza in domeniul biologie-bacteriologie si ecotoxicologie, in vederea alinierii la reglementarile Uniunii Europene (norme EN, ISO, OECD);
 • elaborarea /implementarea de metode / tehnici biochimice de dozare enzimatica pentru a asigura:

–        controlul viabilitatii si starii functionale a namolului activ utilizat drept inocul al instalatiilor de epurare biologica;

–        evaluarea efectului toxic generat de substante/produse chimice asupra activitatii microbiene din sol si/sau organismelor acvatice ;

 • investigatii analitice privind calitatea apei potabile, de la sursa de apa bruta pana la consumatori;
 • studii hidrobiologice pentru monitorizarea diversitatii ecologice a ecosistemelor acvatice si dezvoltarea unor planuri de management in vederea  sustenabilitatii capitalului natural;
 • evaluarea impactului poluarii industriale asupra componentelor biotice ale ecosistemelor acvatice si estimarea riscului ecologic – pentru factorul de mediu apa de suprafata;
 • elaborarea de metodologii moderne de caracterizare/clasificare fizico-chimică şi biologică a deşeurilor solide şi lichide;
 • studii privind emisiile de gaze cu efect de seră şi stabilirea parametrilor caracteristici ai combustibililor solizi şi lichizi;
 • studii de modelare matematică a dispersiei poluanţilor şi zgomotului în aer.

monitorizare calitate apaControl analitic (reglementare in vigoare, parametri determinati, metode de analiza)

Servicii control poluare pe factorii de mediu (apa, aer, sol), sedimente si deseuri

analiza apă ( apa potabila, apa minerala, apa de suprafata, ape uzate;  analize biologice / microbiologice)

– identificarea substantelor prioritare/prioritar periculoase prin analiza screening;
– analize sol, sediment
– analize nămoluri, deşeuri
– analize aer (emisii si imisii)
– modelarea matematica a dispersiei poluantilor in aer
– determinarea nivelului de zgomot si realizarea hartilor de zgomot industrial
– carcterizarea fizico-chimica pentru calculul nivelului emisiilor de gaze cu efect de sera (CO2)
– caracterizarea fizico-chimica a combustibililor solizi/lichizi clasici/alternativi
– masurarea concentratiei de CO2 din emisiile surselor fixe
– carcaterizarea fizico-chimica a gazului natural

Control ecotoxicologic testarea biodegradabilitatii si toxicitatii acvatice (conform metode ISO/EN/ OECD, recomandări pentru conformare REACH şi alte reglementări în vigoare) pentru:
– efluenţi deversati in emisari naturail (rauri, lacuri)
– substanţe/produse chimice (inclusiv detergenţi)
– materiale plastice

 • Monitorizare
  – identificare poluanţi
  – stabilire puncte/frecvenţă prelevare probe
  – stabilire scheme de control analitic

– elaborare studii de monitorizare calitate apă

 • Organizare de scheme de comparatii interlaboratoare nationale/internationale
 • Validarea/compararea rezultatelor incercarilor efectuate de laboratoarelor neacreditate (tehnica ANOVA)
 • Asistenta tehnica si consultanta pentru:

–         proiectarea, documentarea si implementarea sistemului de management al calitatii conform referentialului SR EN ISO/CEI 17025 in laboratoare de incercari;
–         organizarea si dotarea laboratoarelor de incercari in vederea acreditarii RENAR;
–         cursuri de instruire pentru: asimilarea si aplicarea metodelor de analiza, măsuri de control şi asigurarea calităţii (validare, estimare incertitudine de măsurare, diagrame de control) în laboratoarele de încercări

Servicii control poluare pe factorii de mediu (apa, aer, sol), sedimente si deseuri


1.   Program Matra –IWACO Olanda-2002 – Curs privind tehnicile analitice utilizate in evaluarea nivelului de poluare al solului si apei subterane cu produse petroliere (Aplicatie APM Constanta)
2.    Proiect Phare/Haskoning Olanda -2003- Implementarea metodelor gaz cromatografice in   laboratoarele de mediu de la APM Ploiesti si Petro Brazi
3.    Proiect B.EN.A -2003-2004-Curs de formare si perfectionare in domeniul protectiei mediului, Centrul de Perfectionare  BENA Constanta
4.    Compania Nationala „Apele Romane” -2005 – Curs privind aplicarea tehnicilor cromatografice (GC, HPLC) in efectuarea de analize de substante prioritar periculoase

5 . Leonardo da Vinci RO/02/B/F/PP-141004 –  Curs 2006– „Asigurarea calitatii si managementul in laboratoarele care isi desfasoara activitatea in domeniul controlului si monitorizarii mediului” – pentru Universitatea Bucuresti

6.    EEA GRANTS Projects  – Curs 2009 “Perfectionarea activitatii analitice in laboratoareale statiilor de tratare apa potabila

Contracte de consultanta cu Companii Apa Canal (Targu-Mures, Focsani, Botosani, Calarasi, Braila, Buzau, etc.) 2001 – 2012 – “Masuri privind asigurarea si controlul calitatii in laboratoarele de incercari din domeniul protectiei mediului in conformitate cu indicatiile standardului ISO/CEI17025”

Proiect Senter (RoyalHaskoning, Olanda), 2003 – “Quality assurance systems based on quality management principles of GLP,GMP,ISO 9001, ISO 17025”

Proiect Phare (Agrifor Belgia), 2005 “Training in the methods of measurements ( VOCs,PAHs and heavy metals)and in QA/QC of data  from stationary sources in the boundary Bulgarian-Romanian region along the lower Danube”

Colaborare cu Royal Haskoning din Olanda – 2008 “Implementarea Regulamentului REACH la agentii economici din Romania”

Colaborare cu IRMM Belgia, 2007-2011 « TrainMiC –Metrologie in Chimie »


1. SC POBAC SA, 2002 – Elaborarea stadiului de implementare a sistemului de management al calităţii conform referenţialului ISO/CEI 17025 în Laboratorul Central al SC POBAC SA (inainte de începerea acreditării)

2. LAREX – Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor – 2001-2002, „Consultanta si asistenta tehnica in vederea implementarii metodelor de determinarea a biodegradabilitatii agentilor de suprafata anionici si / sau neionici”

3. SC GENERAL TURBO SA Bucureşti 2003, „Organizarea, dotarea şi acreditarea Laboratorului de analize fizico-chimice din cadrul SC GENERAL TURBO SA Bucureşti”

4. R.A. AQUASERV Tg. Mures 2004, “Elaborarea documentatiei pentru implementarea standardului ISO/CEI 17025 in laboratorul Statiei de tratarea apei potabile din cadrul R.A. AQUASERV Tg. Mures”

5. Acvarim Rm. Valcea 2005,  “Asistenta tehnica pentru organizarea si dotarea Laboratorului Statiei de Epurare Acvarim Rm. Valcea si a Laboratorului fizico-chimic si bacteriologic de la Statia de Tratare Apa Potabila Acvarim Rm.Valcea”

6. SC ICPAO SA, MEDIAS, 2007 “Documentarea si implementarea sistemului de management al calitatii SR EN ISO 17025 in vederea acreditarii laboratorului de mediu din cadrul SC ICPAO SA, MEDIAS”

7. APM Calarasi-2008 – “Documentarea si implementarea sistemului calitatii SR EN ISO 17025 in laboratoarele de incercari”

8. SC VIROMET SA – 2008 – “Proiectarea, documentarea si verificarea modului de implementare a Sistemului de Management al Calitatii SR EN ISO 17025-2005 in laboratoare de incercari in vederea obtinerii acreditarii RENAR.

9. SC Compania de utilitati Publice Focsani, 2011 “Proiectarea, documentarea si verificarea modului de implementare a Sistemului de Management al Calitatii SR EN ISO 17025-2005 in laboratoare de incercari in vederea obtinerii acreditarii RENAR”

10. SC PorAir Clean ,TimisoaraLaboratoul de mediu, 2011 – “Proiectarea, documentarea si verificarea modului de implementare a Sistemului de Management al Calitatii SR EN ISO 17025-2005

11. SC CONVERSMIN SA, 2011 – Laboratorul Vatra-Dornei, 2011 – “Proiectarea, documentarea si verificarea modului de implementare a Sistemului de Management al Calitatii SR EN ISO 17025-2005 in laboratoare de incercari in vederea obtinerii acreditarii RENAR”

12. SC Nova Apa Grup Botosani, 2012- “Proiectarea, documentarea si verificarea modului de implementare a Sistemului de Management al Calitatii SR EN ISO 17025-2005”


1.    Program Leonardo da Vinci -2003-2005- Training Module for Environmental Pollution Control
2.    Proiect Phare/ AGRIFOR Belgia -2004 – Accreditation of Laboratories according to ISO 17025/2000 under the EC PHARE CBC Programme (Acreditare 3 laboratoare de mediu din Varna Bulgaria)
3.    Proiect Phare/ AGRIFOR Belgia-2005-Development of a system for monitoring/control of emissions of heavy metals, VOCs and PAHs from stationary sources in the boundary Bulgarian-Romanian region along the lower Danube
4.    Proiect TACIS – Marea Britanie -2007-Prypait Transboundary River Basin Management Project
5.    Proiect Phare – IRECSON Romania -2009 – Armonizarea statisticii agricole si de mediu romanesti cu normele si standardele Europene (indicatori statistici de mediu si indicatori statistici pentru substantele prioritar periculoase)
6.    ELCONDES 2004, “Méthodes electrochimiques de controle et destruction des pollutants organiques et inorganiques”
7.    Proiect Phare/ RO 0107.04.03 – “Environment Statistics Survey” – privind managementul si gestiunea apei sis deseurilor in Romania
8.    Proiect Phare/ RO 2002/IB/EN/01 – “Twinning in the field of chemicals to improve the legal framework and to improve the enforcement”
9.    Senter International Project  in Romania PPA02/RM/9/2 – “ The implementation of EU legislation for dangerous substances and preparation s, along with the legislation for Good Laboratory Practice”
10.   EU Framework Programme COST 2002-2005 – Action 624 “ Optimal management of wastewater systems”
11.   EU Framework Programme COST 2005-2009 – Action 636 “Xenobiotics in the urban water cycle”
12.   EEA GRANTS Projects, Aplicatie RO-0016, 2009 – 2010 “Sistem de Monitorizare a calitatii apei destinata consumului uman, produsa si distribuita de Companiile Romanesti”
13.   Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa Prioritara 2, 2009-2012 „ Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a INCD ECOIND pentru extinderea si diversificarea cercetarilor in domeniul ecologiei industriale” –  proiect cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala.


1. S.C. PUROLITE ION EXCHANGE RESINS S.A.

Director: Satish Bapat
Quality Manager: Doina Florea
Str. Aleea Uzinei, nr. 11, Victoria, judet Brasov
Telefon: 0268/243.004
Fax: 0268/243.002

2. Institutul de Cercetari si Modernizari energetice – ICEMENERG S.A.

Director General: Gheorghe Olteanu
Director CEM: ing. Mircea Ghitulescu
Responsabil Lucrare: ing. Alice Raducanu
Bdul Energeticienilor, nr. 8, sector 3, Bucuresti
Telefon: 021/346.27.72
Fax: 021/346.53.10

3.  Compania Nationala a Uraniului S.A Sucursala Feldioara

Director: Dr. Ing. Constantin Vasile
Responsabil Contract: chim. Stela Popescu
Strada Dumbravii, nr. 1, Feldioara, judet Brasov
Telefon: 0268/265.137
Fax: 0268/265.445

4. Administratia Nationala Apele Romane

Directia Apelor Buzau-Ialomita
SGA Prahova
Director: ing. Marian Mocanu
Responsabil MC: ing. Cristina Cristea
Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 308, Pliesti, judet Prahova
Telefon: 0244/514.266
Fax: 0244/519.584; 512.030

5. Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala

Director: Conf. Univ. Dr. Nicolae Stefan
Str. Dr. Staicovici, nr. 63, sector 5, Bucuresti
Telefon: 021/410.12.99
Fax: 021/411.33.94

6. RATB – Uzinele de Reparatii Atelierele Centrale

Director URAC: ing. Mihai Scarlat
Str. Dr. Grozovici, nr. 2-4, sector 2, Bucuresti
Telefon: 021/318.34.34
Fax: 021/318.34.33

7. CAN 2000 TRADING SRL

Director Rus Mariana
Str. Ion Creanga, nr. 15, Otopeni, judet Ilfov
Telefon: 021/351.03.72
Fax: 021/351.03.71

8. URBAN PROIECT GRUP

Director General: Ion Dedu
Telefon: 0722.45.96.49
Fax: 021/450.19.05

9. TERRA GAZ CONSTRUCT

Ing. Murariu Catalina
Bucuresti, sector 1, str. Saradei, nr. 12
Telefon: 021/599.20.06; 07
Fax: 021/599.20.08

10. S.C. APA SERV S.A.

Director General: Mircea Dumitrescu.
Persoana Contact: Ioana Gunaris
Str. Vedea, nr. 31, Alexandria, judet Teleorman
Telefon: 0247/311.272
Fax: 0247/313.218

11. SCH GRAND SRL

Director General: Kurt Strohmayer
Inginer Sef: Virgil Tircolea
Andreea Bogdan
Calea 13 Septembrie, nr. 90, sector 5, Bucuresti
Telefon: 021/403.13.00; 403.30.33
Fax: 021/403.21.03

12.  S.C. JUARTEXT PRODUCT SRL

Director General: Julieta Frances
Asistent Manager: Eugenia Bolboaca
Str. Cluceru Sandu, nr. 2, sector 2, Bucuresti
Telefon: 021/255.0023/24
Fax: 021/255.00.27

13. S.C. GIVAROLI IMPEX SRL

Administrator: chim. Rodica Debiasi
Strada Viscolului, nr. 65, sector 6, Bucureşti

14. S.C. ECO LAB CONSULT SRL

Director Executiv: ing. Ioan Noje
Sef Laborator: ing. chim. Mirela Noje
B-dul Basarabia, nr. 256, sector 3, Bucuresti
Telefon/Fax: 021/255.20.21

15. SNTFC Bucuresti – RTFC Galati

Director: ing. Ecaterina Pricope
Sef Serviciu Tehnic: ing. Viorel Condruz
Sef Contract: ing. Gogulenco
Galati, strada Domneasca, nr. 51
Telefon: 0236/460.204
Fax: 0236/415.985

16.  S.C. TERRA DINAMIC SRL

Manager: Adrian Petrescu
Str. Nicolae Grigorescu, nr. 61, Bl. PM3, Scara A, Ap. 30, sector 3, Bucuresti
Telefon/Fax: 021/348.65.70

17.  INCDMI Cantacuzino

Director General: Conf. Univ. Dr. Dorel Lucian Radu
Sef Birou Protectia Mediului:
chim. Felicia Mitu
Splaiul Independentei, nr. 103, sector 5, Bucuresti
Telefon: 021/318.44.10; 021/528.52.49
Fax: 021/318.44.14

18. S.C. BUILDING SUPPORT SERIVCES SRL

Administrator: Lucian Anghel
Director Operatiuni: Silvia Tancof
B-dul Lascar Catargiu, nr. 47-53, Cladirea Europe House, etaj 2, sector 1
Telefon: 021/212.84.58
Fax: 021/317.39.33

19.  S.C. BIOFARM S.A.

Manager Relatii cu Autoritatea: Daniela Carabella Kozeni
Str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, Bucuresti
Telefon: 021/301.06.00
Fax: 021/301.06.05; 301.06.46

20.  S.C. VALROM Industrie  SRL

George Tudor
Bdul Preciziei, nr. 28, sector 6, Bucuresti

21.  S.C. ECO-ARH SRL

Laborator de Toxicologie Industriala    Daniela Rusea
Bdul Timisoara, nr. 60E, sector 6, Bucuresti
Telefon: 021/444.08.03/interior 222
Fax: 021/444.08.04

22.  Spitalul Clinic “Nicolae Malaxa”

Manager: Dr. Adrian Florin Secureanu
Medic Epidemiolog: Dr. Sergiu Tasinschi
Sos. Vergului, nr. 12, sector 2, Bucuresti
Telefon: 021/255.49.35; 255.54.05
Fax: 021/255.52.75

23. HENKEL Romania SRL

Director R&D-QC: Emilia Duta
Str. Ionita Vornicul nr. 1-7, sector 2, Bucuresti
Telefon: 021/255.59.13
Fax: 021/255.59.09

24.  Academia Romana  Spitalul Universitar de Urgenta ELIAS

Manager: Prof. Dr. Serban Marinescu
Serviciu Tehnic: ing. Catalin Suciu
Bdul Marasti, nr. 17, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021/316.16.00
Fax: 021/316.16.02

25.  INTERSTAR CHIM S.A.

B-dul Basarabia nr. 256,          Sector 3, Bucureşti,
Fax: 256.46.26

26.  NCH ROMANIA S.R.L.

Madalina Cristescu – Departament Tehnic
Str. Oltetului, nr. 15, Sector 2, Bucuresti
Fax: 243.44.22

27. INSTITUTUL NATIONAL DE CERECTARE–DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR

Dr. Stefan Frunza – Director General
Str. Atomistilor 105 bis, Bucuresti, Magurele
Fax:493.02.67

28. T.R.D. – TNUVA ROMANIA DAIRIES

ing. Corina Burada – Asistent Calitate
B-dul Dimitrie Cantemir, nr.1,,scara 2, et.5, ap. 501, sector 4, Bucuresti
Fax: 316.70.74

29. S.C. TITAN S.A

Director: Konstantinos Doukas
Sef Protectia Mediului: ing. Stefan Dumitru
Comuna Pantelimon, Sos. Cernica, nr. 11, judet Ilfov
Telefon: 021/204.67.90
Fax: 021/204.67.97

30. Centrul National de Perfectionare a Pregatirii pentru Managementul Situatiilor de Urgenta

Persoana Contact: Andrei Florian
Ciolpani, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Km 32, judet Ilfov
Telefon: 021/267.70.14
Fax: 021/267.70.75

31.  SC Baumit Romania Com SRL

Coordonator laborator: Elena Eremiea
B-dul Iuliu Maniu nr. 600, sector 6, Bucuresti
Fax: 021/350.01.07

32. S.C. AVIGAL S.R.L.

Administrator: Adrian Mercus
Iasi, Al. Nicolina nr.13
Fax: 0232 / 26.68.16

33. S.C TEXTIL CO PROD SRL

Director: Alexandru Toncu
Sos. Alexandriei, nr. 109, Bragadiru, judet Ilfov
Telefon: 021/369.33.30
Fax: 021/369.24.70

34. S.C. PAJURA S.A.

Director General: Luiza VIRLAN
Director Productie: ing. Andrei Florentina
Strada Jiului, nr. 8, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021/667.35.40
Fax: 021/667.35.30

35.  S.C. SMITHFIELD PROCESARE SRL

Director General: Aurelian Bogdan Mihail
Manager Protectia Mediului: Mihaela Rad
str. Polona, nr. 4, Timisoara, judet Timis
Telefon: 0256/404.946
Fax: 0256/400.402

36. DFR SYSTEMS SRL

Director: ing. G. Petrescu
Str. Drumul Taberei, nr. 46, Bl. OS2, Ap.  23, Bucuresti, sector 6
Telefon: 021/413.40.91
Fax: 021/413.40.91; 413.14.39

37. S.C. KHASM GROUP SRL

Director: ing. Florin Saicaru
Str. Danubiu, nr.1, bl. 20E, sc. 1, ap. 52, sector 3, Bucuresti
Telefon: 0743.149.834
Fax: 031.817.20.01

38.  S.C. LACECA  S.A.

Director: chim. Elena Pali
Splaiul Independentei, nr. 202 B, sector 6, Bucuresti. Telefon/Fax: 021/316.28.19

39.  S.C. TC AFFAIRES SRL

Director General: Ovidiu Dusleag
Responsabil Mediu: Lorelai Preoteasa
Strada Intrarea Abatorului, nr. 30, Pitesti, judet Arges
Telefon: 0248/615.252
Fax: 0248/615.333

40.  S.C. INDCARF S.A.

Responsabil Mediu: Lorelai Preoteasa
Str. Depozitelor,  nr.33, Pitesti, jud. Arges
Telefon: 0248/223.642
Fax: 0248/289.707

41. S.C. DRUCKFARBEN ROMANIA SRL

Manager Calitate: Adriana Negreanu
Str. Atomistilor, nr. 17-23, Magurele, judet Ilfov, cod 077125
Telefon: 021/405.71.00
Fax: 021/405.71.01

42.  S.C. ECEROM GRUP SRL

Director: Dr. Ing. Dornean Radu
Str. Ing. Tacu, sector 5, Bucuresti
Telefon/Fax: 021/336.12.81

43.  ROMBIZ IMPEX SRL

Sef Serviciu Tehnic: Ivan Ion
Str. Sutasului, nr. 20 A, sector 1, Bucuresti. Telefon: 021/350.37.79
Fax: 021/350.37.78

44.  S.C MUSETESCU GENERAL CONSULT SRL

Administrator: Mihai Musetescu
Bucuresti, sector 6, Calea Giulesti, nr. 48, bl. 4, sc. E, et. 4, ap. 153
Telefon: 0745.931.109
Fax: 021/221.02.49

45.  S.C. PERLA MOLDOVEI S.A

Director: Diana Mihaela Ghibilic
Administrator: Gavrila Nicolae Florin
Persoana contact: Lupescu G.
Str. N. Balcescu nr. 2. Slanic Moldova, judet Bacau
Telefon: 0234/48022
Fax: 0234/348.111

46. S.C. Expo Market Doraly SRL

Director Mediu: Iulia Danciu
Sos. Bucuresti-Urziceni, nr. 31, com. Afumati, judet Ilfov
Telefon: 021/311.05.28
Fax: 021/312.41.47

47. S.C. STERA CHEMICAL SRL

Persoana Contact: ing. Alexandru Antonel
Sos. Giurgiului, nr. 292, comuna Jilava, judet Ilfov
Telefon/Fax: 021/457.03.22
Fax: 021/457.14.14

48. Academia Romana Spitalul Universitar de Urgenta Elias

Manager – Prof. Dr. Serban Marinescu
Bdul Marasti, nr. 17,sector 1, Bucuresti

49. S.C. ARTA GRAFICA S.A.

Logistic Manager: Mircea Mitu
Calea Serban Voda, nr. 133, sector 4, Bucuresti. Telefon: 021/306.61.00
Fax: 021/306.61.01

50.  S.C. AVICOLA Buzau S.A.

Director General: Carmen Damu
Buzau, DN 2B km 9+270 – km 9+527 (partea stanga)
Telefon: 0238/710.414; 710.416
Fax: 0238/710.271; 710.516

51. S.C. INFORM LYKOS S.A.

Persoana Contact: Mariana Calin
Str. Odaii, nr. 347-363, sector 1, Bucuresti. Telefon: 0723.913.385
Fax: 021/408.46.09

52.  S.C. WHITELAND LOGISTICS  SRL

Manager Calitate: Lili Fotescu
Str. Drumul Dealul Bradului, nr. 86-120, sector 4, Bucuresti
Telefon: 0040.750.156.201
Fax: 0040.750.156.235

53. CRAMELE ROTENBERG  SRL

Persoana Contact: Eugen Stancu
Str. Moliere, nr. 9, sector 1, Bucuresti
Telefon: 0751.22.77.66
Telefon/Fax: 021/314.14.80
Fax: 021/230.70.36

54. S.C. NUTRICOM S.A.

Persoana Contact: ing. Velicu Catalin
Sos. Portului, nr. 52, Oltenita, judet Calarasi. Telefon: 0242/515.430
Fax: 021/310.16.00

55.  S.C. AVIS LIPIA S.A.

Presedinte C.A.: Stanca Bogdan
Sat Lipia, com. Merei, judet Buzau
Telefon/Fax: 0238/594.430

56.  S.C. ECO-ARH SRL – Laborator de Toxicologie Industriala

Persoana Contact: Dr. Daniela Rusea
Bdul Timisoara, nr. 60E, sector 6, Bucuresti
Telefon: 021/444.08.03, int. 222
Fax: 021/444.08.04

57.  S.C. CEPIEM S.A.

Director General: Florin Nicolau
Departament Mediu: ing. Radu Tampescu
Str. Pop Ghe. de Basesti, nr. 59, sector 2, Bucuresti
Telefon: 021/252.45.71
Telefon/Fax: 021/252.42.23

58.  S.C. GOOD WORK IMOBILIAR SRL

Persoana Contact: Ioan Rosca
Sos. Alexandriei, nr. 229, Bragadiru, judet Ilfov
Telefon: 021/448.04.18; 0723.438.712

59. S.C. MARCHAND SRL

Director: Gheorghe Milca
Str. Codrului, nr. 42-44, Magurele, judet Ilfov
Telefon: 021/493.00.48/58/64
Fax: 021/493.00.40

60. S.C. ASTEC ROMANIA SRL

Director: ing. Valentin Florescu
Persoana Contact: Mariana Constantinescu
Bdul Atomistilor, nr. 401, Magurele, judet Ilfov
Telefon: 031/415.53.34; 031/415.53.31
Fax: 031/415.51.12

61. S.C. K1 SRL

Director Tehnic: Eugen Ionescu
Bdul Expozitiei, nr.1, sector 1, Bucuresti
Telefon/Fax: 021/224.47.82; 224.47.85

62. Laboratorul Central S.A Bucuresti

Director General: Ion Galeteanu
Persoana Contact: Joita Gruia
Str. Barbu Vacarescu, nr. 162, sector 2, Bucuresti
Telefon: 021/230.42.58; 031.405.29.73
Telefon/Fax: 021/230.54.57

63. S.C PROWEST SRL

Director: Rizescu Cristian Florin
Sediu: str. Giurgiului, nr. 11A, Gaesti, Dambovita
Punct Lucru: Sos. Alexandriei, nr.99, Bragadiru, judet Ilfov
Telefon: 021/420.89.92; 0372.785.352; 0372.785.385
Fax: 021/420.89.92; 420.85.54

64. S.C MAFFARO GAMING SRL

Asistent Manager: Nicoleta Dobre
str. Ghe. Titeica, nr. 180, sector 2, Bucuresti
Telefon: 0317.111.433; 0317.111.430;0732.222.207
Fax: 0317.111.432; 0317.111.431

65. S.C QUASAR PROPERTY MANAGEMENT SRL

Persoana Contact: Mirel Coraci
str. Targu Neamt, nr. 19B, bloc TS 31, ap. 6, Bucuresti
Telefon: 0724.277.800

66. S.C SPECIAL ENERGO SRL

DirectorEconomic:Camelia Geambasu
Bdul Ion Mihalache, nr. 331, bloc 13, scara C, ap. 67, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021/224.22.61
Fax: 021/224.22.32

67. S.C. DENTAS Romania SRL

Cleo Maria Vulcanescu
Sat Tartasesti, nr. 108A com. Tartasesti, judet Dambovita
Telefon: 0245/607.300
Fax: 0245/607.308

68. S.C. HENKEL ROMANIA SRL

Director R&D-QC: Emilia Duta
Str. Soseaua de Centura Pantelimon, nr.78, Ilfov
Telefon: 021/255.59.13
Fax: 021/255.59.09

69. S.C. ABA-RO SRL

ing. Liana Lezeu
str. Fabricilor, nr. 8, Oradea, judet Bihor
Telefon: 0259/463.901
Fax: 0259/463.904

70. S.C. PRISTA OIL ROMANIA S.A.

Departament Tehnic-Licitatii: ing. chim. Cristina Isvanca
str. Costache Negri, nr.2, sector 5, Bucuresti
Telefon/Fax: 021/411.55.15÷18

71. S.C. EURO GRUP S.A.

Director Productie: sing. Carmen Elena Munteanu
Calea Bucurestilor, nr.224E, Aeroport International Otopeni “Henri Coanda” Bucuresti, Cladirea REAB etaj 1, camera 25, Otopeni, judet Ilfov
Telefon: 021/204.19.58÷59
Fax: 021/204.19.60

72. S.C. BIOFARM S.A.

Manager Relatii cu Autoritatea: farm. Daniela Carbella Kozeni
str. Logofatul Tautu, nr.99, sector 3, Bucuresti
Telefon: 021/301.06.00
Fax: 021/301.06.05

73. SC UZINELE SODICE GOVORA-CIECH CHEMICAL GROUP SA

Director General  Antoni KASZAK
Serviciu Protectia Mediului  drd. Ing. Anca Golgojan
Str. Uzinei nr. 2, Rm. Valcea, tel: 0250 730 501, fax: 0250 7333 382.


Industria Chimica
OLTCHIM Rm. Valcea, VIROMET SA, CHIMCOMPLEX Borzesti, UZINELE SODICE Govora,  AZOMURES Targu Mures, AMURCO Bacau, PUROLITE SA, POLL CHIMIC Giurgiu, POLICOLOR,

Industria de Extractie si Rafinare a Titeiului
, Distributie Carburanti

OMV Petrom, PETROBRAZI Ploiesti, LUKOIL Ploiesti, PETROM Arpechim, MIHOC OIL SRL

Industria de Prelucrare a Metalelor/Constuctoare de Masini
ASSA ABLOY Romania SRL, ROTEC Buzau, DUCTIL STEEL SA, ARCELOR MITTAL SA, ERDEMIR Targoviste, METALURGICA SA , HESPER SA ,

Industria Energetica
ELECTROCENTRALE Bucuresti, ELECTROCENTRALE  Brasov, COLTERM SA, ELECTROCENTRALE Constanta, CN Cernavoda, ELECTROCENTRALE Craiova, ELECTROCENTRALE Brasov, ELECTROCENTRALE Oradea, COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI, COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA

Industria Alimentara
KANDIA DULCE SA , SC CAROLI  FOODS GROUP SRL,, ANGST RO SRL, SALSI SA, ZAHARUL Oradea, EXPUR Slobozia, EXPUR Urziceni, NUTRICOM Oltenita , COCA-COLA HBC Romania, BUNGE Romania SRL SMITHFIELD SRL, SC AVICOLA Bucuresti , CARPATHIAN SPRINGS SA, SC DORNA APEMIN SA,CHERESTA DAMBOVICIOARA,  SC DOMAROM  STAR  SRL, La FANTANA, NICOLTANA, SC CALIPSO SRL, SC ANA PAN SA, S.C. SPICUL S.A, STAR FOODS E.M. S.R.L.

Industria Farmaceutica
HOFIGAL EXPORT-IMPORT, EUROPHARM SA, LAROPHARM SRL, ZENTIVA SA

Materiale de constructii
BAUMIT ROMANIA SRL, DAYAN ECOTEHNIC SRL, LAFARGE ARCOM GIPS SA,

Industria Textile si Pielarie
SC PIELOREX SA, Flaros SA, Firos SA , S.C. TEXTIL ITECO S.R.L, NOVA TEXTILE PITESTI-ROMANIA

Operatori Apa Canal

APA NOVA  Bucuresti, APA NOVA Ploiesti,  COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE Focsani, NOVA APA SERV Botosani, ECOAQUA Calarasi, COMPANIA DE APA Braila, ACVARIM Rm Valcea, AQUASERV Tg.Mures, COMPANIA DE APA OLTENIA, COMPANIA DE APA Targoviste, GOSCOMLOC Husi, COMPANIA DE APA Giurgiu, COMPANIA DE APA Apa Buzau

Firme de consultanta de mediu

AUDITECO GIS, CAST SA, AMINODAN, EDAS EXIM,EPC –Consultanta de mediu, RMD Consult, ENECO Consultacy

Institute de cercetare- dezvoltare

ICA Bucuresti, IBA Bucuresti, ICPI ,  GEOECOMAR Bucuresti, ICPE, ISPIF, INCD-STIINTE BIOLOGICE, OMV-ICCPET, ICAA.

Firme internationale

ENVISAN ,EPTISA, DEKONTA, HALCROW, F&R WORLDWIDE, MOTT, McDonalds, ROYAL HASKONING, ENTEC UK LTD


Managementul deseurilor industriale

Directiile de cercetare ale Departamentului Evaluare Monitorizare Poluare Mediu – DEMPM

1) Evaluarea poluarii industriale si a riscului ecologic;

2) Elaborarea de studii privind managementul deseurilor industriale.

3) Studiul mobilitatii substantelor periculoase in medii apoase (metale existente in apele de suprafata si transformarile suferite de speciile ionice ale acestora);

4) Studii privind utilizarea materialelor avansate in procese tehnologice specifice protectiei mediului si de recuperare a substantelor utile.

5) Dezvoltarea metodologiilor moderne de identificare a periculozitatii deseurilor si evaluare a riscurilor induse asupra mediului de depozitarea deseurilor (emisii gaze de depozit, migrarea poluantilor in sol/subsol si apa subterana);

6) Elaborarea de solutii de diminuare a poluarii solurilor cu metale grele prin fitoremediere;


Industria Chimica

OLTCHIM Rm.Valcea, UZINELE SODICE Govora, AZOMURES Targu Mures, AMURCO Bacau, PUROLITE SA, POLL CHIMIC Giurgiu, SC CVS PROD SRL, NITROPOROS SA, SC PROAIR CLEAN SA, PROFILAND.

Industria de Extractie si Rafinare a Titeiului, Distributie Carburanti

OMV Pertom, PETROBRAZI Ploiesti, Pertom Arpechim, MIHOC OIL SRL.

Industria de Prelucrare a Metalelor/Constructoare de Masini

ASSA ABLOY Romania SRL,  ROTEC Buzau, DUCTIL STEEL SA, ARCELOR MITTAL SA, ERDEMIR Targoviste, SC ELDIS SA, SC SARME SI CABLURI SA.

Industria Energetica

ELECTOCENTRALE.Bucuresti,COLTERM.SA,ELECTROCENTRALE.Constanta, COMPEXUL ENERGETIC Craiova, CET Bacau

Industria Alimentara

KANDIA DULCE SA, SC CAROLI FOODS GROUP SRL, EXPUR Slobozia, EXPUR Urziceni, NUTRICOM Oltenita, COCA-COLA HBC Romania, BUNGE Romania SRL, SMITHFIELD SRL, SC AVICOLA Bucuresti, LA FANTANA, STAR FOODS E.M. SRL.

Industria Farmaceutica

HOFIGAL EXPORT-IMPORT, EUROPHARM SA.

Materiale de constructii

BAUMIT ROMANIA SRL, LAFARGE ARCOM GIPS SA, SC CONSTRUCTII ERBASU SA.

Industria producatoare

EKOCROM BASSETTI SRL, SC HERVIL SA, SC KRONOSPAN SEBES SA,TAKATA PETRI ROMANIA, FLEXTRONIX,

Firme internationale

ENVISAN, HALCROW, F&R WORLDWIDE.


PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA UNGARIA-ROMÂNIA 2007- 2013

Denumirea proiectului:  Environmental cadastre and ecological action plan of the Rivers Fehér – Fekete- and Kettős-Körös 

Acronim: CRISKOR

Codul proiectului: HURO/0901/238/1.3.4

Perioada de derulare: martie 2011 – februarie 2012

Consortiu:

v  Academia de Stiinte din Ungaria – Centrul Regional de Cercetare Pecs, Sucursala Bekescsaba – lider de proiect

v  INCD ECOIND Bucuresti – Sucursala Timisoara – partener de proiect

Obiectiv general: conservarea capacitatii de suportabilitate a unui ecosistem biofizic unitar.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Realizarea unui cadastru de mediu transfrontalier
 • Evaluarea gradului de constientizare a populatiei tinta
 • Elaborarea unui plan de actiune comun pentru optimizarea activitatilor umane in bazinul Crisurilor

Bugetul total al proiectului: 86 218 euro

Rezumatul proiectului

            Prin inventarierea si evaluarea activitatilor cu impact asupra mediului, in zona studiata, proiectul incearca sa contureze metode prospective si sustenabile de management si conservare a factorilor de mediu. Intr-o prima etapa se propune evidentierea activitatilor umane care presupun riscuri serioase asupra calitatii mediului in regiune, in special in bazinul hidrografic al Crisurilor. Prin identificarea si utilizarea unui algoritm privind nivelul de contaminare, pe baza unor metode validate stiintific, proiectul isi propune ca prin planul pe care il elaboreaza, sa contribuie la absorbtia si atenuarea acestor efecte adverse generate de activitatile umane. Grupul tinta include fermierii si, in general rezidentii din aria proiectului. Cadastrul de mediu va fi elaborat pe baza unor studii stiintifice, de mediu si risc, dar si cu ajutorul locuitorilor, prin realizarea unor sondaje de specialitate. Studiile stiintifice si evaluarile realizate in cadrul proiectului vor conduce in final la realizarea si implementarea unui Plan de Actiune cu scopul major de a contribui la conservarea capacitatii de suportabilitate a ecosistemelor din aria proiectului.

 

Rezultatele finale ale proiectului

Rezultatele finale ale proiectului s-au concretizat in urmatoarele studii si documente elaborate in limbile romana si maghiara:

 • Analiza situatiei initiale din aria proiectului – limba romana
 • Helyzetelemzes – limba maghiara
 • Legislatia de mediu in Romania si Ungaria – studiu comparativ – limba romana
 • Romania es Magyarorszag kornyezetvedelmi jogi szabalyozasa – limba maghiara
 • Evaluarea riscului de mediu – limba romana
 • Kornyezeti kockazatelemzes – limba maghiara
 • Evaluarea gradului de constientizare a populatiei la problemele de mediu in zona transfrontiera – limba romana
 • A román-magyar határ-menti térség lakosságának környezettudatossága – limba maghiara
 • Plan de actiune comun in domeniul protectiei mediului in aria proiectului – zona Crisului Alb si Crisului Negru
 • A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi cselekvési programja – limba maghiara

Accesarea rezultatelor finale ale proiectului se poate face aici.

Beneficiari:

–          Institutii si autoritati administrative locale;

–          Populatia din bazinul Crisurilor, din ambele tari.

www.huro-cbc.eu

Continutul acestei pagini nu reflecta neaparat atitudinea oficiala a Uniunii Europene