Simbioza industrialaCercetare pentru fundamentarea aplicarii procedeelor moderne de indepartare avansata a substantelor periculoase din ape uzate/naturale (stabilire tehnici, procedee, mecanisme, cinetici procese etc.)

Cercetare aplicativa – elaborare tehnologii pentru:

 • epurare ape uzate industriale si urbane;
 • potabilizare ape de suprafata si subterane;
 • procesare/conditionare namoluri chimice si biologice;
 • valorificare substante utile din ape uzate, deseuri;
 • reabilitare soluri poluate.

Dezvoltarea/promovarea de tehnologii (oxidare avansata, membrane, flotatie, adsorbtie etc.) si biotehnologii inovative bazate pe procese de epurare neconventionale.

Fundamentarea stiintifica si dezvoltare/promovarea de tehnologii de mediu solare – tehnologii curate cu consum redus de energie.

Dezvoltarea/consolidarea unei retele regionale pentru simbioza industriala, pentru reducerea consumurilor de resurse/energie si emisii gaze cu efect de sera, pe baza principiilor dezvoltarii durabile.

Dezvoltarea si promovarea de tehnologii si criterii de proiectare pentru sisteme alternative de epurare ape uzate – sisteme pasive autosustenabile chimic si energetic cu aplicabilitate in sectorul minier.

Servicii

SERVICII OFERITE IN DOMENIUL PREVENIRII SI COMBATERII POLUARII

 • audituri strategice (analiza SWOT, chestionare Baldrige) si modele pentru realizarea si implementarea strategiei de dezvoltare durabila a intreprinderilor;
 • evaluarea “Cleaner Production” (planificarea&organizarea, analiza resurselor&cauzelor poluarii, optiuni CP bazate pe BREF – BAT) pentru diverse instalatii industriale si implementarea tehnologiilor curate;
 • analiza diagnostic (control direct) pentru evaluarea eficientei statiilor de existente de tratare/epurare ape;
 • optimizare/retehnologizare/completare fluxuri tehnologice existente: modificare parametri statii de tratare/epurare, inlocuiri/completari reactivi de tratare (inclusiv testare produse noi), recomandari inlocuire utilaje;
 • elaborarea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor;
 • consultanta, asistenta tehnica si expertiza in domeniu.


Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”

Axa Prioritară 2 “Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare” Autoritatea de Management – Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri Organism Intermediar – Agenţia Natională pentru Cercetare Ştiinţifică

Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a INCD ECOIND pentru extinderea şi diversificarea cercetărilor în domeniul ecologiei industriale INFRAECO

Beneficiar: Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industriala – INCD ECOIND Bucuresti Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională În vederea respectării condiţiilor impuse prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeana şi a liniilor directoare din „Strategia post-aderare a României”, precum şi pentru realizarea priorităţilor trasate prin Cadrul Naţional Strategic de referinţă (CNSR), Planul Naţional de Dezvoltare (PND) 2007-2013 si Strategia Nationala a Cercetarii 2007-2013 sunt prevăzute la nivel naţional politici de coeziune socială şi economică şi de dezvoltare regională, cu adaptarea corespunzătoare a acestora la politicile europene şi la strategia Lisabona, orientată cu precădere spre creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. Conform Strategiei post-aderare se urmăreşte ca aplicarea corectă a măsurilor de integrare a politicilor economice şi de mediu să contribuie concomitent la reducerea poluării şi la îmbunătăţirea performanţelor economice, cu precădere a competitivităţii economice.  In acest sens sunt prevăzute politici de dezvoltare a infrastructurii de cercetare pentru a asigura un nivel de dezvoltare şi dotare a institutelor CDI comparativ cu cel al institutelor din Uniunea Europeana. În acest context, prezentul proiect, realizat in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economic şi-a propus dezvoltarea unei infrastructuri moderne de cercetare în INCD-ECOIND, dotată conform standardelor europene, care să permită diversificarea activităţilor de cercetare şi creşterea calităţii acestora la un nivel competitiv pe plan european, conducând la creşterea competitivităţii economice atât a institutului, cât şi a unităţilor economice beneficiare ale rezultatelor de cercetare. Dezvoltarea infrastructurii institutului şi dotarea departamentelor / laboratoarelor de cercetare cu aparatură şi echipamente moderne şi performante contribuie la  îmbunătăţirea capacitatii de cercetare a institutului si asigura abordarea unor domenii noi, de interes, atât pe plan naţional şi regional, cât şi la nivel european / internaţional. Directiile de cercetare ce au fost initiate in cadrul proiectului sunt in deplina concordanta cu obiectivele strategic e ale politicii nationale de mediu şi vizează o serie de subiecte de interes european, cum ar fi:

Portofoliul de proiecte de cercetare in cadrul directiilor tematice deja existente:

 1. Dezvoltarea de noi tehnici de control analitic pentru evaluarea nivelului de poluare cu substante chimice periculoase a factorilor de mediu: apa, sedimente si aer (Departament Control Poluare – Laborator Control Poluare Apa, Sol, Deseuri si Laborator Control Poluare Aer);
  • Cercetari analitice in vederea stabilirii metodelor performante de analiza a substantelor prioritar periculoase din clasa anilinelor substituite prezente in apa
  • Studii analitice privind elaborarea metodelor de analiza pentru derivatii halogenati ai fenolului si toluenului din ape
  • Dezvoltarea unor metode rapide si performante de determinare a unor substante prioritar periculoase din categoria pesticidelor organofosforice si triazinice din ape si sedimente
  • Cercetari de laborator pentru asimilarea si implementarea metodelor analitice de determinare a dioxinelor si furanilor din aer si apa
 1. Asimilarea si implementarea in laborator a noi metode / teste ecotoxicologice pentru evaluarea toxicitatii substantelor chimice asupra microorganismelor solului (Departament Control Poluare – Laborator Bioteste-Analize Biologice);
  • Implementarea si validarea in laborator a metodelor europene C.21 si C.22 (Directiva Europeana 2004/73/EC)-teste de transformare (mineralizare) a azotului si carbonului sub actiunea microorganismelor solului
  • Evaluarea efectului toxic generat de substante chimice asupra activitatii microbiene din sol prin utilizarea de metode biochimice si enzimatice
 1. Dezvoltarea de metodologii/modele integrate de evaluare a starii ecologice a resurselor de apa (bazine hidrografice) luand in considerare efectele combinate datorate surselor antropice de poluare, schimbarilor climatice etc (Departament Control Poluare – Laborator Bioteste – Analize Biologice);
  • Evolutia spatio-temporala a parametrilor ecologici ai ecosistemelor acvatice pentru cuantificarea presiunii activitatilor antropice
  • Evaluarea biodiversitatii ecosistemelor acvatice in vederea protectiei si restaurarii acestora atunci cand se ating limite de functionare naturala si capacitate productiva
  • Dezvoltarea unei metodologii adecvate de evaluare a calitatii ecosistemelor acvatice prin utilizarea caracteristicilor componentei fitobentonice
  • Studierea efectelor induse de apele uzate industriale asupra procesului de tratare biologica cu namol activ si evaluarea toxicitatii efluentilor epurati deversati in ecosisteme acvatice
  • Instrumente on-line pentru determinarea unor indicatori de poluare (nutrienti, substante periculoase) existente in ecosisteme acvatice
 1. Evaluarea riscului induse de depozitarea deseurilor industriale asupra componentelor de mediu in scopul prevenirii si gestiunii acestuia (Departament Evaluare-Monitorizare Poluare Mediu);
  • Studiul mobilitatii unor substante periculoase in corelatie cu caracteristicile solului si subsolului
 2. Evaluarea impactului unor sectoare economice in dezvoltare asupra mediului (Departament Evaluare-Monitorizare Poluare Mediu);
  • Studiul impactului unor substante periculoase rezultate din activitati agricole si de turism asupra calitatii solului si panzei freatice
 1. Dezvoltarea de noi biotehnologii de indepartare a nutrientilor si substantelor periculoase / prioritar periculoase din ape uzate (Departament Tehnologii de Mediu si Transfer Tehnologic);
  • Biotehnologii de epurare a apelor uzate cu continut de compusi organici cu sulf
  • Cercetarea unor biotehnologii specifice pentru indepartarea compusilor organo-clorurati din apele uzate
  • Biotehnologii de indepartare a nutrientilor si xenobioticelor din apele uzate municipale
  • Biotehnologii de indepartare a metalelor grele din apele industriale prin utilizarea biosorbentilor in stare activa si inactiva
 1. Biotehnologii de tratare a deseurilor organice din statii de epurare municipale si industriale in vederea utilizarii ca surse energetice si/sau fertilizanti agricoli (Departament Tehnologii de Mediu si Transfer Tehnologic);
  • Biotehnologii de tratare a namolurilor reziduale organice din statiile orasenesti de epurare pentru obtinere de gaze combustibile
  • Biotehnologii de tratare a deseurilor lignocelulozice din industria de hartie, agricultura, silvicultura pentru producerea de biocombustibili
 1. Aplicarea tehnicilor moderne de identificare si minimizare xenobiotice din resursele naturale de apa destinate potabilizarii (Departament Tehnologii de Mediu si Transfer Tehnologic);
  • Minimizarea si controlul fromarii subprodusilor intermediari de dezinfectie in filierele de potabilizare a surselor de suprafata
 1. Sistemul European de Management de Mediu si Audit (Compartiment Sisteme de Management);
  • Elaborarea metodologiei de implementare a sistemului european de management si audit cu aplicare in organizatii care au sau nu au implementat sistemul de management conform ISO 14001
 1. Dezvoltarea de instrumente si tehnici noi de evaluare a impactului de mediu si a riscului ecologic (Compartiment Sisteme de Management);
  • Cercetari privind utilizarea analizei multicriteriale in luarea deciziilor
  • Dezvoltarea si implementarea de instrumente si tehnici noi de evaluare a impactului de mediu
  • Studii privind relatia dintre managementul riscului industrial si managementul ecologic
  • Dezvoltarea si implementarea sistemului de cursuri pentru instruirea managerilor in domeniul riscului ecologic (management ecologic si legislatie de medi)

Portofoliul de directii tematice noi, domenii noi de abordare dezvoltate pe baza infrastructurii

 1. Monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de sera si determinarea parametrilor caracteristici combustibililor solizi si lichizi (Departament Control Poluare – Evaluare – Monitorizare Gaze cu Efect de Sera);
  • Studii in vederea determinarii concentratiilor gazelor cu efect de sera
  • Caracterizarea combustibililor solizi si lichizi pentru determinarea puterii calorice, factorului de emisie si factorului de oxidare
 1. Metodologii moderne de caracterizare fizico-chimica si biologica a deseurilor solide si lichide (Departament Control Poluare – Caracterizarea / clasificarea deseurilor solide si lichide);
  • Cercetari analitice in vederea elaborarii metodelor de determinare a PCT, PCN si PBB din deseuri uleioase
  • Studii privind caracterizarea deseurilor din constructii si demolari prin teste de levigare prin percolare
  • Studii privind evaluarea continutului de acrilamida reziduala din deseurile rezultate de la tratarea apelor pentru potabilizare
  • Metode complexe de caracterizare a deseurilor provenite de la extractia si rafinarea petrolului in vederea incadrarii in clasele de depozitare conform OD 95/2005
  • Caracterizarea deseurilor de la statiile de epurare a apelor uzate in vederea incadrarii lor in clasele de depozitare in conformitate cu criteriile de acceptare din OD 95/2005
  • Analiza calitativa si cantitativa a azbestului din deseurile rezultate din constructii si demolari in conformtate cu legislatia de mediu
 1. Dezvoltarea de tehnici si metode specifice aplicabile in controlul si caracterizarea bacteriologica a componentelor de mediu – apa, sol/sedimente si aer (Departament Control Poluare – Laborator Control Bacteriologic);
  • Cercetari experimentale pentru asimilarea si implementarea in laborator a noi metode / tehnici utilizate in controlul poluarii bacteriene a apei solului si sedimentelor
  • Dezvoltarea unei metodologii pentru determinarea incarcarii bacteriologice a aerului atmosferic
 1. Elaborarea unor strategii de testare si evaluare risc generat de substante chimice periculoase (Departament Control Poluare – Laborator Evaluare Risc Ecologic);
  • Dezvoltarea unor servicii de consultanta si instruire pentru agentii economici in vederea implementarii Regulametului REACH
  • Evaluare ecotoxicitatii chimicalelor prin utilizarea de microbioteste pe baza de bacterii luminiscente si alge verzi – alternativa la biotestele de toxicitate letala acuta realizate cu organisme acvatice – pesti
  • Studierea, adoptarea si implementarea unor modele statistice privind estimarea riscului generat de chimicale asupra mediului inconjurator
  • Caracterizarea ecotoxicitatii produselor romanesti (detergenti, lacuri, vopsele) in vederea eco-etichetarii si asigurarii liberii lor circulatii pe piata europeana
 1. Analiza judiciara de mediu (Departament Control Poluare – Analiza Judiciara de Mediu);
  • Identificarea surselor de poluare cu produse petroliere din apa pe baza indicatorilor specifici de tip derivati alchil ai hidrocarburilor policiclice aromatice
  • Utilizarea biomarkerilor sursa specifici pentru caracterizarea tipurilor de titei din industria petroliera romaneasca in vederea facilitarii identificarii poluarilor accidentale cu produse petroliere
 1. Dezvoltarea unei retele regionale dedicate simbiozei industriale (Departament Tehnologii de Mediu si Transfer Tehnologic – Centru de competenta pentru ecoeficienta si dezvoltare durabila);
  • Managementul integrat al ecosistemelor industriale
  • Aplicarea managementului integrat al sistemelor industriale in dezvoltarea regionala
 1. Dezvoltarea unui centru national de tehnologii de mediu solare (Departament Tehnologii de Mediu si Transfer Tehnologic – Centrul de excelenta pentru tehnologii verzi)
  • Integrarea procedeelor fotoinduse in schemele de epurare a apelor reziduale in vederea reducerii impactului deversarii de substante periculoase asupra mediului
  • Implementarea dezvoltarii durabile prin conversia instalatiilor de epurare / tratare ape la procese fotolitice si fotocatalitice solare
 1. Marirea eficientei biotehnologiilor prin utilizare de culturi selectionate de microorganisme (Departament Tehnologii de Mediu si Transfer Tehnologic – Laborator biotehnologii valorificare biomasa reziduala organica);
  • Obtinere de culturi pure de microorganisme din areale poluate in vederea intensificarii proceselor de epurare a situ-rilor (apa rezidual, sol) poluate cu substante periculoase / prioritar periculoase
  • Cultivarea in regim controlat a microorganismelor producatoare de enzime celulozitice pentru hidroliza reziduurilor din industria de celuloza si hartie si agricultura
 1. Dezvoltare tehnologii si criterii de proiectare pentru sisteme alternative de epurare ape uzate – sisteme pasive autosustenabile chimci si energetic (Departament Tehnologii de Mediu si Transfer Tehnologic – Compartiment Dezvoltare Tehnologica);
  • Cercetari privind implementarea sistemelor pasive ca solutii permanente de epurare ape de mina provenite din perimetre miniere din faza de inchidere / post-inchidere
  • Recuperare metale si metaloizi pentru utilizare in perspectiva indepartata, prin acumulare dirijata in compartimente specifice ale sistemelor de epurare pasiva apa de mina / ape uzate industriale
 1. Dezvoltarea proceselor alternative pentru remediere soluri (Departament Tehnologii de Mediu si Transfer Tehnologic – Laborator prelucrare deseuri, namoluri, depoluare sol);
  • Biotehnologii de remediere ex-situ a solurilor poluate cu produse organice (produse petroliere, pesticide etc)
  • Biotehnologii de remedire in-situ (fitoremediere) a solurilor poluate cu produse organice periculoase si metale grele
  • Dezvoltarea de procese alternative bazate pe tehnici chimice / electrochimice pentru remedierea unor soluri poluate cu COV-uri si metale grele
 1. Prepararea si utilizarea zeolitilor naturali in domeniul epurarii apelor uzate (Departament Tehnologii de Mediu si Transfer Tehnologic – Laborator Apa de Proces);
  • Utilizarea zeolitilor naturali suportati la indepartarea unor metale grele din apele uzate industriale
 1. Dezvoltarea unor tehnici, metodologii pentru evaluarea riscului de mediu la operatorii economici (Departament Evaluare – Monitorizare Poluare Mediu – Laborator Investigatii Procese);
  • Studiul speciatiei unor substante periculoase – metale grele in ape si sol folosind tehnicile ICP-AES
  • Cercetari privind stabilitatea si periculozitate deseurilor industriale si evidentierea riscului ecologic
 1. Sisteme de management al sigurantei alimentului (Compartiment Sisteme de Management)
  • Elaborarea metodologiei de dezvoltare si implementare a sistemelor de management al sigurantei alimentului in cadrul organizatiilor din lantul alimentar
  • Elaborarea modulelor de cursuri pentru instruirea personalului benefiarului in domeniul managementului sigurantei alimentului
 1. Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale (Compartiment Sisteme de Management)
  • Elaborarea metodologiei de dezvoltare si implementare a sistemelor de management al sanatatii si securitatii ocupationale
  • Elaborarea modulelor de cursuri pentru instruirea personalului beneficiarului in domeniul managementului sanatatii si securitatii ocupationale

 Plecand de la aceste directii noi de cercetare initiate s-au modernizat si reorganizat laboratoarele existente, s-au creat 13 laboratoare noi si prin dotare performanta s-a creat o structura de cercetare adecvata cercetarilor de mediu competitive si de excelenta pe domeniile consacrate de cercetare ale institutului.

Principalele componente ale proiectului au fost: Construirea unei noi clădiri pentru extinderea şi diversificarea activităţii de cercetare-dezvoltare a INCD-ECOIND. Clădirea este dimensionată pentru 150 de persoane şi are demisol, parter şi un număr de cinci etaje necesare să deservească activităţile specifice institutului şi să permită cresterea capacităţii de cercetare, atragerea de tineri cercetători şi specialişti de înaltă calificare din ţara şi străinătate. Noua cladire a fost finalizata in 2011, activitatea de cercetare a institutului fiind transferat in noua locatie in prima parte a lunii noiembrie 2011, inaugurarea oficiala avand loc in 15 noiembrie 2011. Au fost create conditiile adecvate de spatiu si dotare moderna pentru 13 noi laboratoare / centre / compartimente in cadrul departamentele de cercetare existente. Dotarea departamentelor / laboratoarelor de cercetare din cadrul INCD-ECOIND cu echipamente şi aparatură de laborator (70 de echipamente de cercetare – dezvoltare), mijloace fixe şi obiecte de inventar (pentru atelierul de intretinere si PSI), precum şi achiziţii de active necorporale pentru a asigura extinderea activităţilor de cercetare existente şi abordarea de noi tematici specifice domeniului protecţiei mediului înconjurător, precum şi creşterea competivităţii institului la nivel european şi creşterea calităţii şi diversificarea ofertei de servicii inovative Intărirea capacităţii administrative prin desfaşurarea de activităţi de informare şi publicitate pentru promovare instituţională, achiziţionarea de bunuri IT, birotică şi altele necesare îmbunătăţirii gestionării instituţiei şi asigurarea accesului cercetătorilor institutului la baze de date, publicaţii ştiinţifice, etc Managementul de proiect a fost asigurat de o echipa ce a fost responsabila de coordonarea şi monitorizarea diferitelor activităţi ale proiectului şi implementarea mecanismelor de control adecvate in vederea indeplinirii tuturor obiectivelor şi respectarii indicatorilor economici, tehnici, de calitate şi ecoeficienţă. Echipa de proiect a fost compusa din: 1. Margareta Nicolau – Director Proiect 2. Irina Eugenia Lucaciu – Loctiitor Director Proiect / Responsabil dotare cu echipamente, instalatii, aparatura, active necorporale 3. Ion Viorel Patroescu – Responsabil cu dezvoltarea infrastructurii noi si achizitiile efectuate pentru construirea infrastructurii noi 4. Lucian Alexandru Constantin – Responsabil cu managementul financiar al proiectului / Responsabil informare si publicitate 5. Stefan Iliescu – Responsabil cu urmarirea investitiei de constructie Din echipa largita a proiectului fac parte: 1. Aurelia Ballo – Director Stiintific / Loctiitor Director General 2. Stanca Stoica – Responsabil operatiuni financiare 3. Cristina Georgeta Zaharia – Responsabil achizitii publice De asemenea la realizarea proiectului au participat si alti cercetatori si specialisti ai INCD ECOIND care au experienta profesionala in tematicile abordate precum si experienta manageriala necesara acumulata prin derularea a numeroase proiecte de cercetare – dezvoltare in domeniul protectiei mediului, in cadrul programelor nationale si sectoriale, programelor internationale si proiectelor directe realizate cu diversi agenti economici. Acţiunile de informare şi publicitate referitoare la proiect au revenit în sarcina echipei de implementare a proiectului. Activitatile de promovare si publicitate pentru proiect s-au desfasurat in conformitate cu calendarul activitatilor prevazut in contractul de finantare fiind realizate si difuzate patru materiale publicitare radio, trei spoturi tv, trei brosuri de informare si promovare, un afis informativ, un CD de prezentare a rezultatelor si doua anunturi in presa scrisa.

tab

Raport de evaluare a impactului achizitiei publice a serviciilor de publicitate media scrisa, audio-vizual si electronica pentru realizarea unei campanii media in cadrul proiectului POS CCE 115/2600

In cadrul proiectului au fost achizitionate urmatoarele echipamente de cercetare – dezvoltare:

– Spectrometru cu plasma ICP AES
– Spectrometru de raze X
– Zeta metre ( 2 buc)
– Spectrofluorimetru
– Spectroradiometru
– DFS High Resolution GC MS
– Cromatograf HPLC MS
– Detector de masa cuplat cu GC
– Ion cromatograf
– Gaz cromatograf cu injector automat si detector ECD, NPD, FPD
– Gaz cromatograf pentru determinare hidrocarburi usoare
– Analizor pentru masurarea on-line a CH4/CO2
– Analizor TOC cu detectie in IR pentru probe solide si lichide
– Analizor TOC cu detectie in IR pentru probe lichide
– Prelevator pentru dioxine si furani
– Echipament de prelevare pentru analiza incarcarii microbiologice a aerului
– Echipament de prelevare probe de apa in vederea analizelor biologice (KEMMERER)
– Echipament de prelevare probe de sediment din corpuri de apa naturale (SURBER)
– Echipament de prelevare probe de apa (BURKLE) (2 buc)
– Echipament de prelevare probe de sediment in suspensie (WATERTRAP)
– Echipament de prelevare probe de sediment (PONAR)
– Echipament de prelevare probe de sediment (UVITEC) (2 buc)
– Echipament de prelevare probe de periphiton
– Echipament de prelevare probe de namol (BURKLE)
– Echipament de prelevare probe de apa (SCOOPER) (2 buc)
– Instalatie modulara de coagulare flotatie
– Instalatie model de epurare biologica in regim secvential
– Instalatie model de epurare biologica cu biomasa fixata – tip biodisc
– Instalatie model de epurare biologica cu biomasa fixata – pat fix
– Instalatie solara de foto oxidare
– Instalatie de oxidare umeda tip autoclav
– Instalatie model de epurare biologica – cu biomasa – pat fluidizat
– Instalatie modulara de proces – modul schimb ionic
– Instalatie modulara de proces – modul oxidare chimica (cu UV)
– Instalatie modulara de proces – modul oxidare chimica (cu reactivi)
– Instalatie modulara de proces – modul oxidare biochimica
– Instalatie modulara de proces – modul adsorbtie
– Autolaborator apa, sol, deseuri
– Autolaborator prelevare / masurare probe aer
– Hota microbiologica cu flux laminar
– Nise chimice cu exhaustare
– Autoclava de laborator
– Refrigerator de laborator, prevazut cu sistem de protectie
– Sistem automat de monitorizare on-line a parametrilor hidrologici si fizico-chimici ai calitatii apei
– Bioreactor / fermentator
– Echipament pentru determinarea biodegradabilitatii si respiratiei solului tip OXITOP
– Microbial Assay for Risk Assessment (MARA)
– Generator de ozon
– Generator de ClO2
– Barca cu motor

1 6 7 8