A N U N T

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE

PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA – INCD ECOIND

organizeaza concurs pentru ocuparea a 4 posturi in functia de

CERCETATOR STIINTIFIC GRADUL II

in conformitate cu prevederile legii 319/2003 actualizata si republicata, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare si în baza ordinului nr. 4204/2013 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 și 35 la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6560/2012 privind standardele minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior si a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.

Perioada de inscriere la concurs este cuprinsa intre

10.02.2015 – 11.03.2015

Perioada de desfasurare a concursului:

12.03.2015 – 19.03.2015: verificare, analiza, evaluare dosare

20.03.2015: aprobare rezultate in sedinta Consiliului Stiintific si

afisare rezultate avizier INCD ECOIND

23.03.2015 – 24.03.2015: depunere contestatii

25.03.2015 – 27.03.2015: solutionare contestatii

30.03.2015: aprobare rezultate in sedinta Consiliului Stiintific si

afisare rezultate finale avizier INCD ECOIND

01.04.2015: depunere dosare la CNATDCU pentru validare rezultate

 

CONDITII NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

 • activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de cel putin 8 ani si titlul stiintific de doctor;
 • pentru candidatii care provin din afara invatamantului superior sau a cercetarii stiintifice, o vechime de 12 ani in profilul postului si sa detina titlul de doctor in stiinte.

CONTINUTUL DOSARULUI DE INSCRIERE LA CONCURS:

1. Cerere, adresata conducerii INCD-ECOIND, prin care solicita inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de cercetator stiintific gradul II, aprobata de catre conducerea INCD-ECOIND (în original);

2. Fisa de autoevaluare (semnata de candidat), in care acesta prezinta dovezi privind indeplinirea standardelor minimale nationale aprobate prin Ordinului nr. 4204/2013 (anexa nr. 4 – Comisia Ingineria Mediului);

3. Asumarea răspunderii, scrisă de mână de catre candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar candidatul suportând consecinţele declaraţiilor în fals, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

4. Lista de lucrări a candidatului (semnată de candidat), structurată în raport cu cerinţele preliminare si cu criteriile de evaluare, si anume, dupa caz, in ordine: Teza/tezele de doctorat; carti/capitole de carti de specialitate (cu ISBN); articole/studii publicate in reviste de specialitate de circulatie internationala recunoscuta sau in reviste din tara cotate ISI Thomson Reuters; brevete de inventie; articole in reviste si volumele unor manifestari stiintifice indexate in baze de date internationale, ISI Proceedings; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare / granturi castigate prin competitie; citari ale articolelor/ publicatiilor.

5. Curriculum vitae

6. Memoriu de activitate

7. Copie dupa actul de identitate

8. Copii legalizate: diploma/diplomele de doctor şi atestatul/atestatele de recunoaştere (dacă este cazul); diploma/diplomele de studii universitare, atestatul/atestatele echivalent/echivalente de recunoaştere (dacă este cazul) şi foaia matricolă; diploma de bacalaureat sau echivalentă; certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul); cartea de muncă sau copie-extras dupa Registrul general de evidenţă a salariaţilor.

Coperta dosarului va avea urmatoarele mentiuni:

 • denumirea legala a institutului
  • denumirea departamentului /laboratorului / sucursalei
  • DOSAR CONCURS pentru CERCETATOR STIINTIFIC gradul II
  • domeniul de specialitate (asociat gradului scos la concurs)
  • numele si prenumele candidatului, titlul stiintific, titlul profesional.

Dosarul de concurs va fi insotit de o Mapa cu lucrari a candidatului care va cuprinde copii dupa lucrari si documente relevante care sustin indeplinirea criteriilor de evaluare conform standardelor minimale necesare si obligatorii din Ordinului nr. 4 204/2013 (anexa nr. 4 – Comisia Ingineria Mediului), modificare la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6 560/2012.

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI  DE CS II CONSTA IN:

Comisia de concurs, numita in conformitate cu Legea 319/2003 art.15 al. (4) si art.16 al. (2) lit.c, are urmatoarele atributii:

a)     verificarea dosarului de concurs daca indeplineste conditiile impuse de Legea 319/2003 si de Standardele minimale din Ordinul nr. 4204/2013 (anexa nr. 4 – Comisia Ingineria Mediului);

b)    verificarea documentelor din dosar si completarea unei Fise individuale si a unui Referat de apreciere calitativa pentru fiecare candidat inscris la concurs, de catre fiecare membru al comisiei;

Presedintele comisiei de concurs verifica alcatuirea finala a dosarului:

a)     documentele depuse de candidat în momentul înscrierii la concurs;

b)    cate o Fişă individuală de evaluare completata de fiecare membru al comisiei, semnata, conţinând punctajul;

c)     câte un Referat de apreciere calitativă completat de fiecare membru al comisiei, semnat;

d)    cinci buletine de vot (votează inclusiv preşedintele);

e)     un Raport general asupra concursului, redactat de preşedinte şi semnat de cei patru membri şi de preşedinte;

f)      procesul-verbal întocmit de preşedinte în baza Fişelor individuale.

CRITERII DE EVALUARE

Criteriul 1. Activitatea didactica (A1)

Nu este un criteriu obligatoriu pentru CS II dar este folosit pentru calcularea indicatorul de merit (ANEXA 1 – metodologie CS II).

Criteriul 2- Activitatea de cercetare (A2)

Se evalueaza activitatea de cercetare conform activitatilor specifice criteriului A2 (ANEXA 1 – metodologie CS II).

Criteriul 3 – Recunoasterea si impactul activitatii (A3)

Se evalueaza recunoasterea si impactul activitatii conform activitatilor specifice criteriului A3 (ANEXA 1 – metodologie CS II).

 

La fiecare criteriu de evaluare, gradul de indeplinire a cerintelor se exprima prin rezolutia “Criteriul este indeplinit”, daca standardul minim national aprobat prin Ordinului nr. 4204/2013 (anexa nr. 4 – Comisia Ingineria Mediului) este indeplinit, sau “Criteriul nu este indeplinit”, daca una sau mai multe cerinte nu sunt indeplinite.

Pentru conferirea titlului de cercetator stiintific gradul II este necesar ca fiecare criteriu de evaluare sa aiba rezolutia “Criteriul este indeplinit”.

* Rezolutia “Criteriul nu este indeplinit” se argumenteaza prin mentionarea clara a cerintelor care nu

sunt satisfacute.

* Realizarile specifice unui criteriu nu pot compensa nerealizarile de la alte criterii.


SIMI 2015 isi propune sa aduca impreuna comunitatea stiintifica, mediul economic si autoritatile cu competente in domeniul protectiei mediului si in cel al cercetarii-dezvoltarii, pentru a prezenta si a dezbate aspecte de interes si actualitate in domeniu.

Pentru editia din acest an au inceput demersurile in vederea indexarii ISI a lucrarilor prezentate in cadrul simpozionului.
A 18- a editie a simpozionului va fi dedicata urmatoarelor tematici:

I.  Tehnologii durabile de mediu

II. Evaluari de mediu, sisteme de management

III.Controlul si monitorizarea poluării

IV. Prezentare  firme  şi/sau produse, aparatură  şi echipamente din domeniul protecţiei mediului

Data: 29 – 30 octombrie, 2015

Locul: Bucuresti (locatia va fi anuntata in timp util)

Calendar: Transmitere rezumate: 15 martie 2015

Acceptare rezumate: 10 aprilie 2015

Transmitere lucrare in extenso: 15 mai 2015

Termenul limita pentru inscriere: 01 octombrie 2015

Mai multe informatii

Inregistrarea participantilor

Transmiterea rezumatelor – Termenul limita pentru transmiterea rezumatelor: 15 martie 2015

Circulara nr. I

Circulara nr. II


Proiect PN 09 – 13 03 15

Obiectivul general al proiectului se adreseaza evaluarii posibilitatii de tratare / degradare a unor micropoluanti organici din sisteme apoase prin procedee hibride de tip oxidare avansata – procese membranare. In acest sens, proiectul propune testarea la nivel de laborator a unui procedeu hibrid fotocataliza eterogena utilizand TiO2 in suspensie – procese de membrana de tip microfiltare/ultrafiltrare (PMR – reactor fotocatalitic membranar) destinat degradarii micropoluantilor organici din ape, precum si elucidarii mecanismelor de degradare ale acestora.

Activitati realizate in cadrul fazei 1 a proiectului:

 • Evaluarea performantelor procesului de degradare a micropoluantilor organici utilizand diferite configuratii PMR
 • Sinteza membranelor si caracterizarea acestora prin metode specifice
 • Realizarea PMR pentru degradarea avansata a micropoluantilor organici din sisteme apoase
 • Pagina web a proiectului

Reactoarele fotocatalitice membranare (photocatalytic membrane reactors – PMR) sunt reactoare hibride in care fotocataliza este cuplata cu un proces de membrana. Membrana joaca in acest caz un dublu rol, atat de bariera pentru fotocatalizator cat si de bariera selectiva pentru moleculele ce trebuie degradate. PMR-urile prezinta cateva avantaje fata de fotoreactoarele conventionale dintre care se mentioneaza:

 • retinerea cu ajutorul membranei a fotocatalizatorului in mediul de reactie;
 • control asupra timpului de stationare al moleculelor in reactor;
 • posibilitatea de a functiona in regim continuu cu separarea concomitenta a catalizatorului si produsilor de reactie;
 • nu mai sunt necesare operatii suplimentare de coagulare-floculare-sedimentare pentru indepartarea fotocatalizatorului ceea ce se concretizeaza in economii de energie si spatiu;
 • fotocatalizatorul este practic reutilizat ceea ce este imposibil in sistemele de separare conventionale bazate pe coagulare-floculare-sedimentare

Rezultatele fazei 1 a proiectului:

 • a fost efectuata evaluarea performantelor procesului de degradare a micropoluantilor organici utilizand diferite configuratii PMR,
 • au fost sintetizate si caracterizate doua tipuri de membrane pe baza de polisulfona si poliacrilonitril
 • a fost realizat modulul experimental PMR si au fost realizate teste preliminare de fotocataliza heterogena a triclosanului in sistem UV/TiO2 stabilindu-se parametrii optimi de lucru. A fost studiata cinetica degradarii avansate a triclosanului in sistem UV/TiO2 stabilindu-se valoarea constantei de viteza de reactie sia constantei de adsorbtie – desorbtie a poluantului tinta
 • a fost realizata pagina web a proiectului

In faza 2 a proiectului urmeaza a se realiza urmatoarele activitati:

 • Experimentari de degradare a unor micropoluanti organici
 • Optimizarea parametrilor de functionare a PMR in functie de natura micropoluantului
 • Stabilirea cineticii de degradare a micropoluantilor tinta
 • Diseminarea rezultatelor proiectului

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industriala, – INCD ECOIND este co-organizator al Conferintei “The Central & Eastern Europe Conference on Health and the Environment”.

Evenimentul  va avea loc la Cluj-Napoca in perioada 25-30 mai 2014.

Pentru informatii detaliate privind inregistrarea si agenda conferintei va rugam sa vizitati http://www.ceeche.org

 

Download Invitatie.docx


INCD-ECOIND vă ofera o gamă largă de servicii caracterizate prin

“calitate si promptitudine”

Laboratoarele de Încercări din cadrul Departamentului Control Poluare,: acreditate RENAR conform referențialului SR EN ISO 17025:2005, îndeplinind si cerințele SR CEN/TS 15675:2009 pentru măsurarea de emisii de poluanți efectueaza analize fizico-chimice si biochimice pentru diverse categorii de deseuri industriale, deseuri menajere sau mixte, namoluri de la statii de epurare ape uzate.

Analiza/Caracterizare deșeuri și nămoluri și stabilirea periculozității, pentru acceptare la depozitare: metale, anioni, DOC, TDS, TOC, BTEX, PCB, uleiuri minerale, hidrocarburi aromatice policiclice – HAP (conform Ordin MMGA nr 95 – 2005), determinarea analizei elementale (carbon, hidrogen, sulf, azot) și a puterii calorice superioare și inferioare

 Caracterizare ulei de transformator –determinare PCB conform HG nr. 173-2000

 Durata de efectuare a analizelor variaza intre 3-10 zile, in functie de complexitatea tehnicilor analitice utilizate pentru  pretratarea si analiza probelor

Rezultatele analizei apei uzate sunt consemnate in Rapoarte de incercare si contin informatii referitoare la:

 • Identificarea unica a Raportului de incercare prin numar si data;
 • Date despre beneficiar;
 • Natura probei;
 • Locul si data recoltarii;
 • Tipul de recipiente utilizate;
 • · Modul de transport al probelor la laborator;
 • Data executarii analizelor;
 • Rezultatele determinarilor insotite de unitatea de masura corepunzatoare;
 • Metodele de analiza utilizate;
 • · Limitele admisibile conform legislatiei specifice; Evaluarea incadrarii indicatorilor in limitele impuse (interpretare rezultate)
 • · Identificarea persoanelor care isi asuma responsabilitatea tehnica
 • · Semnatura persoanei responsabile si stampila firmei.

Masuri SSM, PSI si pentru protectia mediului

Pe tot parcursul prestarii serviciilor achizitionate sunt respectate prevederile legale privind sanatatea si securitatea muncii.

Va putem oferi setul de analize de baza pentru apa potabila sau putem sa raspundem cerintelor dumneavoastra specifice, conform Acordului pe care l-ati incheiat cu furnizorul de apa potabila.

Contact: marketing@incdecoind.ro


INCD-ECOIND vă ofera o gamă largă de servicii caracterizate prin

“calitate si promptitudine”

Laboratoarele de Încercări din cadrul Departamentului Control Poluare,: acreditate RENAR conform referențialului SR EN ISO 17025:2005, îndeplinind si cerințele SR CEN/TS 15675:2009 pentru măsurarea de emisii de poluanți efectueaza analize fizico-chimice si biochimice pentru diverse categorii de apa uzata, industriala si menajera, determinand indicatorii de calitate cuprinsi in legislatia de mediu in vigoare.

Analize apa uzata: indicatori fizico-chimici conform HG nr 352 – 2005 (NTPA001 și NTPA 002) și substanțele periculoase și prioritar periculoase conform HG nr 351 – 2005 modificat și completat de HG nr 1038 – 2010; Analiza de screening compuși organici volatili, si semivolatili, metale conform HG nr 351 – 2005 modificat și completat de HG nr 1038 – 2010;

Ape uzate tratate  pentru irigarea culturilor agricole

Apă pentru preparare betoane: indicatori fizico-chimici, conform SR EN 1008 – 2003

Apă cazan: indicatori fizico-chimici, conform Ordinului MEC nr 333 – 2003

Analize apa uzata, durata si rezultate

Durata de efectuare a analizelor variaza intre 3-7 zile, in functie de complexitatea tehnicilor analitice utilizate pentru  pretratarea si analiza probelor

Rezultatele analizei apei uzate sunt consemnate in Rapoarte de incercare si contin informatii referitoare la:

 • Identificarea unica a Raportului de incercare prin numar si data;
 • Date despre beneficiar;
 • Natura probei;
 • Locul si data recoltarii;
 • Tipul de recipiente utilizate;
 • Modul de transport al probelor la laborator;
 • Data executarii analizelor;
 • Rezultatele determinarilor insotite de unitatea de masura corepunzatoare;
 • Metodele de analiza utilizate;
 • Limitele admisibile conform legislatiei specifice; Evaluarea incadrarii indicatorilor in limitele impuse (interpretare rezultate)
 • Identificarea persoanelor care isi asuma responsabilitatea tehnica
 • Semnatura persoanei responsabile si stampila firmei.

Masuri SSM, PSI si pentru protectia mediului

Pe tot parcursul prestarii serviciilor achizitionate sunt respectate prevederile legale privind sanatatea si securitatea muncii.

Va putem oferi setul de analize de baza pentru apa potabila sau putem sa raspundem cerintelor dumneavoastra specifice, conform Acordului pe care l-ati incheiat cu furnizorul de apa potabila.

Contact: marketing@incdecoind.ro


INCD-ECOIND vă ofera o gamă largă de servicii caracterizate prin

“calitate si promptitudine”

Laboratoarele de Încercări din cadrul Departamentului Control Poluare sunt: acreditate RENAR conform referențialului SR EN ISO 17025:2005, îndeplinesc cerințele SR CEN/TS 15675:2009 pentru măsurarea de emisii de poluanți si sunt atestate de către Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Publica și Control în Sănătate Publică pentru activități de prelevare și monitorizare de control apă potabilă.

–  Apa potabilă: parametri chimici și microbiologici–conform Legii nr 458/2002 (republicată 1/15.12.2011) și/sau calitatea apei provenite din surse locale.

–  Ape de suprafață: indicatori fizico-chimici generali, indicatori ai poluării organice, metale, substanțe prioritar periculoase, elemente biologice de calitate pentru râuri și lacuri, conform Ordin MMGA 161–2006;

  – Ape de suprafață utilizate pentru potabilizare: indicatori fizico-chimici, indicatori microbiologici, conform HG nr 100–2002 modificat prin HG nr 662 – 2005

Efectuare analize apa potabila

Durata de efectuare a analizelor variaza intre 3-7 zile, in functie de complexitatea tehnicilor analitice utilizate pentru  pretratarea si analiza probelor.

Rezultatele analizei apei potabile sunt consemnate in Rapoarte de incercare si contin informatii referitoare la:

 • Identificarea unica a Raportului de incercare prin numar si data;
 • Date despre beneficiar;
 • Natura probei;
 • Locul si data recoltarii;
 • Tipul de recipiente utilizate;
 • · Modul de transport al probelor la laborator;
 • Data executarii analizelor;
 • Rezultatele determinarilor insotite de unitatea de masura corepunzatoare;
 • Metodele de analiza utilizate;
 • · Limitele admisibile conform legislatiei specifice; Evaluarea incadrarii indicatorilor in limitele impuse (interpretare rezultate)
 • · Identificarea persoanelor care isi asuma responsabilitatea tehnica
 • · Semnatura persoanei responsabile si stampila firmei.

Masuri SSM, PSI si pentru protectia mediului

Pe tot parcursul prestarii serviciilor achizitionate sunt respectate prevederile legale privind sanatatea si securitatea muncii.

Va putem oferi setul de analize de baza pentru apa potabila sau putem sa raspundem cerintelor dumneavoastra specifice, conform Acordului pe care l-ati incheiat cu furnizorul de apa potabila.

Contact: marketing@incdecoind.ro


Centrul de evaluare si certificare competente profesionale din cadrul

INCD ECOIND Bucuresti

Autorizatie de functionare Seria C, nr. 00413/31.05.2013

 

Evaluare si certificare competente ocupatia “RESPONSABIL DE MEDIU” Cod COR 325710

 

Este utila certificarea competentelor profesionale?

Certificatul de Competenţă oferă o garanţie si o recunoastere la nivel national si international a cunostintelor si experienţei profesionale a deţinătorului, în domeniul şi în ocupaţia pentru care a fost eliberat.

Un angajator nu va ezita să recruteze şi să selecteze forţa de muncă pe baza Certificatului de Competenţă, intrucat persoanele care prezintă un astfel de document sunt cu adevarat capabile şi işi demonstreaza competenţa la locul de muncă. Ambii vor avea de câştigat: angajaţi şi angajatori.

 

Echipa de evaluatori a centrului ofera servicii de evaluare si certificare competente profesionale, in scopul obtinerii certificatului de competente profesionale.

Procesul de evaluare se desfasoara conform procedurii de evaluare stabilita prin Ordinul nr. 4543/468/23.08.2004 al Ministerului Educatiei si Cercetarii si Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Procesul de evaluare se desfasoara planificat pe parcursul a 30 zile pe baza instrumentelor de evaluare dezvoltate de centrul nostru.

 

Acte necesare inscrierii Pentru inscriere este necesara completarea “Cererii de evaluare”

descarca Model cerere

descarca RG-00

  Planificarea procesului de evaluare competente pentru ocupatia responsabil de mediu se va stabili impreuna cu candidaţii la sediul centrului.
Certificare

 

In urma procesului de evaluare a competenţelor profesionale se va elibera un certificat de  competenţe profesionale. Pe verso vor fi înscrise unităţile de competenţă pentru care candidatul a fost declarat competent.

Rezultatele procesului de evaluare competenţe profesionale pot fi contestate, conform procedurilor Centrului.

 

Descarca

Model Certificat

 

Tarif promotional de 300 lei in perioada decembrie 2013 – martie 2014 (TVA inclus)

Date de contact

 

Relatii zilnic luni-vineri orele 0800-1600

tel : 0214100377/

int. 123/152/261

 

Inscrierile se pot face la sediul centrului si prin : fax: 0214100575 sau

e-mail: ecoind@incdecoind.ro; mmc@incdecoind.ro

 


A 17-a editie a Simpozionului International “Mediul si Industria – SIMI 2013, a avut loc la Bucuresti in perioada 29-30 octombrie. A fost un eveniment stiintific cu o incarcatura emotionala deosebita , “In memoriam” aceleia care a fost Doamna Margareta Nicolau, doctor in chimie, personalitate stiintifica de anvergura internationala,de 25 de ani director general al INCD ECOIND, initiatorul si sustinatorul fervent al acesteI manifestari.

Au dorit sa fie prezenti reprezentanti ai Ministerelor de resort, ai Asociatiilor profesionale, oaspeti si prieteni din Bulgaria, Grecia, Republica Ceha, Gemania, Republica Moldova, Suedia, Ucraina si Turcia.

Ministerul Educatiei Nationale, Asociatia Romana de Mediu, Asociatia Romana a Apei, Societatea Romana de Chimie,  Asociatia Balcanica de Mediu au invocat personalitatea omului de stiinta care a fost Margareta Nicolau si si-au exprimat deplina incredere ca atat SIMI cat si activitatea INCD ECOIND se vor ridica si in viitor la standardele inalte care ii sunt caracteristice.

La lucrarile simpozionnului au luat parte 167 de specialisti din Romania si din strainatate, prezentand 85 de lucrari si postere, alaturi de firme interesate de domeniul ecologiei industriale.

De un interes deosebit s-au bucurat lucrarile prezentate in cadrul workshopului organizat de catre asociatia Young Water Professionals, care au abordat tematici si subiecte de actualitate atat in Romania cat si la nivel European in domeniul tratarii/epurarii si managementului apei.

Intalnirile dintre cercetatorii din diferite tari si institutii ca si cele cu reprezentanti ai agentilor economici au prilejuit ca de fiecare data dezbateri fructuoase si un bun prilej de exprimare a interesului de a dezvolta impreuna teme de cercetare in special in cadrul programului Orizont 2020.

Multumim tuturor participantilor pentru contributia la succesul simpozionului si ii asteptam la SIMI 2015.

Rezumate lucrari


INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA – ECOIND BUCURESTI

anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

1. Cercetator / Asistent cercetare – chimist analist- 1 post
(Departament Control Poluare – laborator control poluare apa, sol, deseuri)

(normă întreagă, durată nedeterminată)

2. Cercetator / Asistent cercetare – chimist, inginer chimist – 1 post
(Departament tehnologii de mediu)

(normă întreagă, durată nedeterminată)

3. Cercetator / Asistent cercetare – Biochimist – 1 post
(Departament Control Poluare –  laborator bioteste-analize biologice)

(normă întreagă, durată nedeterminată)

Documente:

Anuntul complet al concursului

Tematica inginer chimist

Tematica chimist analist

Tematica biochimist


INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA – ECOIND BUCURESTI anunţă scoaterea la concurs a următorului post:

TEHNICIAN/OPERATOR PRELEVARE PROBE/SOFER

Conditii pentru angajare:
– studii medii : liceu / scoala tehnica postliceala (diploma de absolvire) ;
– carnet de conducere categoria B;
– experienta de lucru in domeniu minim 2 ani;
– disponibilitate pentru delegatii in tara, de lunga durata ;
– aptitudini, abilitati: potential si dorinta de a lucra intr-o echipa de cercetare din domeniul mediului, lucru in echipa, abilitati de comunicare, seriozitate in realizarea activitatilor, initiativa pentru rezolvare diferite probleme/sarcini si nu in ultimul rand, persoana cu aspect ingrijit, ordonat, punctual si serios la locul de munca.
– constituie avantaje: experienta de lucru in laborator, cunostinte operare PC;

Angajarea se face pe baza de concurs :
– selectie CV-uri
– analiza dosare
– interviu cu persoanele selectate

DATA LIMITA DEPUNERE DOSAR : 26.07.2013

Continutul dosarului de concurs:
– cerere participare concurs;
– curriculum vitae format EUROPASS, datat si semnat;
– act de identitate (copie)
– copii diplome de studii;
– copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
– cazier judiciar;
– adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de  catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitati sanitare abilitate;
– referinte, recomandari, (unde este cazul);
Nota: Copiile trebuie insotite de documentele originale pentru a se certifica  conformitatea.

Detalii suplimentare referitoare la condiţiile de participare, conţinutul dosarului de înscriere şi modul de  desfăşurare a concursului la telefon 021.4100377/ int.123 – Serviciul Resurse Umane, e-mail:  personal@incdecoind.ro sau la sediul institutului din Bucuresti, Str. Drumul Podu Dambovitei nr. 71-73, sector 6.


Termenul limita pentru inscrierea  rezumatelor a fost prelungit pana la 30 iunie 2013 !!!

Simpozionul International” Mediul si Industria “- SIMI 2013

SIMI 2013 isi propune sa aduca impreuna comunitatea stiintifica, mediul economic si autoritatile de supraveghere pentru a dezbate aspecte tehnice de maxim interes si actualitate pentru protectia mediului.
A 17- a editie a simpozionului va fi dedicata urmatoarelor tematici:
I.  Tehnologii durabile de mediu
II. Evaluari de mediu, sisteme de management
III.Controlul si monitorizarea poluării
IV. Prezentare  firme  şi/sau produse, aparatură  şi echipamente în domeniul protecţiei mediului

Data: 28 – 30 octombrie, 2013
Locul: Biblioteca Academiei Romane, Bucuresti (urmeaza a fi confirmat)

Mai multe informatii
Inscriere– Termenul limita pentru inscriere: 01 octombrie 2013
Transmiterea rezumatelor – Termenul limita pentru transmiterea rezumatelor: 31 mai 2013
Circulara nr. I