A. Asistenţă tehnică şi transfer naţional de tehnologie, destinate agenților economici din grupul țintă:

 • Evaluare tehnologică pentru identificarea necesităţilor şi a soluţiilor tehnologice;
 • Transferul tehnologiilor de tratare/potabilizare apa;
 • Transfer tehnologii de epurare ape uzate;
 • Transfer tehnologii de depoluare soluri contaminate
 • Metode și metodologii de caracterizare a deșeurilor și încadrarea în clase de periculozitate
 • Metode noi de determinare a substantelor/amestecurilor de substante chimice cu structuri complexe
 • Asigurare servicii de experimentări în laborator și pe staţii pilot in vederea optimizării tehnologiei şi realizării transferului;
 • Asigurare de servicii diverse în domeniul protecției mediului: determinări fizico-chimice și microbiologice pentru ape de suprafață/adâncime, caracterizarea fizico-chimică a combustibilor solizi, caracterizarea fizico-chimică pentru calculul nivelului emisiilor de gaze cu efect de sera și altele.

B. Elaborarea de studii de mediu în vederea obținerii actelor de reglementare necesare desfășurării activităților cu impact asupra mediului:

 • Aviz de mediu,
 • Acord de mediu,
 • Autorizaţie de mediu,
 • Autorizaţie integrată de mediu,
 • Autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră

C. Participare la competiţii de proiecte naționale si europene:

 • Planul Național CDI 2014-2020 (PN3)
 • Programul Operațional Competitivitate
 • Programul Operațional Capital Uman
 • Programul Operațional Regional
 • Proiecte de cooperare internaționala: EUREKA, EUROTRANS, bilaterale și altele

D. Asistenţă la elaborarea propunerilor de proiecte în cadrul programelor de finanţare națională și europeană
E. Asistenţă privind identificarea de parteneri de afaceri din ţară şi străinătate, precum şi a posibililor investitori în domeniu
F. Realizarea de parteneriate care să faciliteze contactul între specialişti/ colective de cercetare/ colective universitare şi operatori econimici din domeniu şi sprijinirea realizării de parteneriate interne şi internaţionale pentru participarea la competiţii de proiecte naţionale sau europene

G. Organizarea de evenimente pe teme legate de protecția mediului,

 • Seminarii;
 • Workshop-uri;
 • Conferințe;

H. Furnizarea de informaţii şi consultanţă în legătură cu politicile, programele şi legislaţia națională și comunitară:

 • Realizarea unui site propriu de prezentare
 • Realizare si difuzare newsletter propriu .

I. Consultanţă în domeniul proprietăţii intelectuale

 • Cerere brevet de invenţie
 • Înregistrare Marcă naţională la OSIM
 • Înregistrare Marcă Comunitară

J. Perfecţionare profesională a personalului propriu prin participare la traininguri şi cursuri
K. Perfecţionare profesională a personalului agenților economici prin organizare de traininguri şi cursuri
L. Evaluarea competențelor profesionale pentru ocupații din domeniul protecției mediului

 • Responsabil de mediu
 • Auditor de mediu
 • Manager sisteme de management de mediu

M. Instruirea şi sprijnirea IMM-urilor în implementarea Sistemului de Management Integrat – al calităţii, de mediu și al sănătății şi securității ocupaționale