Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” Co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

Investitii pentru viitorul dumneavoastra

Comunicat de presa pentru finalizarearea proiectului POS CCE

Magurele HIGH TECH CLUSTER

Data 12.11.2015 Magurele, Judet Ilfov

Asociatia ELI-NP Cluster Inovativ cu sediul in Orasul Magurele, Str. Atomistilor nr.409 Judetul Ilfov, a derulat in intervalul 14.05.2014 – 14.11.2015 proiectul MAGURELE HIGH TECH CLUSTER (MHTC) in baza contractului de finantare nr. 1CLT 800.010 incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operational Cresterea Competitivitatii Economice.

Valoarea totala a proiectului: 901 200 lei din care asistenta financiara nerambursabila: 892 200 lei.

Obiectivul general: Cresterea competitivitatii IMM-urilor prin constituirea unui cluster si prin valorificarea oportunitatilor oferite de activitatea de CDI de pe Platforma de Fizica a Orasului Magurele si, in mod special, a potentialului urias generat de proiectul european ELI – NP, in conditiile respectarii principiilor dezvoltarii durabile.

Proiectul a fost implementat in localitatea Magurele, judetul Ilfov

Rezultatele proiectului: cresterea numarului de membri de la 35 la 87 si numarul cererilor de aderare este in crestere, evaluarea printr-o sesiune de benchmarking a echipei de management a clusterului si acordarea etichetei de bronz pentru excelenta, depunerea mai multor proiecte pe diverse programme de finantare, castigarea in urma consultantei oferite de echipa de management membrilor a unui numar de 10 finantari, participarea la cursuri si sesiuni de mentoring/coaching pentru cresterea coeziunii membrilor.

Persoana de contact: Iuliana Velniciuc, Responsabil pentru comunicare si organizarea de evenimente, telefon: 0742.1-03.087, e.mail: ivelniciuc@fdcl.eu


INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA – ECOIND BUCURESTI anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

Departament Evaluare-Monitorizare Poluare Mediu

– Asistent cercetare – chimist analist – 1 post

Departament Control Poluare – Laborator control poluare aer

– Cercetator stiintific – chimist analist – 1 post

Departament Control Poluare – Laborator Control Poluare Aer

– Asistent de cercetare – chimist/inginer chimist pentru prelevare/masurare probe de aer din emisiile surselor fixe – 1 post

Departament Control Poluare – Laborator Bioteste – Analize biologice

– Tehnician – microbiologie – 1 post

LISTA COMPLETA CU DESCRIEREA POSTURILOR , CONDITIILE MINIME DE OCUPARE SI CERINTELE SUPLIMENTARE POATE FI VERIFICATA AICI

DATA LIMITA DEPUNERE DOSAR: 17.11.2015           

Angajarea se va face pe baza de concurs:

– selectie dosare;

– interviu preliminar pe baza de dosar (proba eliminatorie);

– examen scris din tematica de specialitate pentru posturile de cercetator stiintific / asistent cercetare + test de limba engleza (traduceri din articole de specialitate);

– proba practica pentru postul de tehnician;

Continutul dosarului de concurs:

– cerere participare concurs;

– curriculum vitae format EUROPASS, datat si semnat;

– act de identitate (copie)

– copii diplome de studii, masterat, adeverinta/dovada inscriere/absolvire doctorat;

– copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;

– adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitati sanitare abilitate;

– referinte, recomandari, articole, comunicari care certifica rezultatele stiintifice (unde este cazul);

Nota: Copiile trebuie insotite de documentele originale pentru a se certifica conformitatea.
Detalii suplimentare referitoare la condiţiile de participare, conţinutul dosarului de înscriere şi modul de desfăşurare a concursului la telefon 021.4100377/ int.123

–            Serviciul Resurse Umane, e-mail: personal@incdecoind.ro sau la sediul institutului din Bucuresti, Str. Drumul Podu Dambovitei nr. 71-73, sector 6.


Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND, în calitate de institut de cercetare de drept public de interes național și internațional în domeniul cercetării și serviciilor de mediu, intenționează ca în perioada 27 iunie 2015 – 11 august 2015 să elaboreze și să propună spre finanțare proiecte ce au drept scop principal transferul de cunoștințe, expertiză și know-how în domeniul ecologiei industriale către entități având statut de întreprinderi (entitate legală care desfășoară o activitate economică ce constă în a oferi produse/servicii pe piață). Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND, va aplica prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Prioritatea de Investiții PI 1.b., Acțiunea 1.2.3., Tip proiect Parteneriate pentru Transfer de Cunoștințe, adresându-se următoarelor domenii de specializare inteligentă (conform Anexei 3 la Ghidul Solicitantului): Energie, Mediu și Schimbări Climatice (sub-domeniul Mediu și Schimbări Climatice), Bioeconomie (sub-domeniile Bioenergie – Biogaz, Biomasă, Biocombustibil și Biotehnologii) și Eco-Nano Tehnologii și Materiale Avansate (sub-domeniile Echipamente pentru Producerea de Bio-resurse, Tehnologii de Depoluare și Materiale). În vederea demarării proiectelor, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie IndustrialăECOIND își propune să identifice nevoile de cercetare ale mediului economic și o serie de parteneri aparținând sectorului întreprinderilor, interesați să beneficieze de transfer de know-how și cunoștințe într-unul din domeniile de expertiză ale Institutului, asimilate domeniilor de specializare inteligentă menționate anterior, fără a se limita la:

  • transfer de abilități și competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării, inclusiv cercetarea contractuală executată la cererea întreprinderii privind soluționarea problemelor de mediu și conformarea cu cerințele legislative în vigoare;
  • cercetare-dezvoltare realizată în colaborare efectivă cu o întreprindere în vederea obținerii de produse, procese și/sau tehnologii noi/îmbunătățite, în domeniile controlului calității factorilor de mediu (apă, aer, sol), utilizării optime a resurselor de apă, managementului deșeurilor și/sau altor tematici asimilate domeniilor de specializare inteligentă menționate anterior;
  • consiliere pentru documentarea și implementarea sistemului de management al calității SR EN ISO /CEI 17025:2005 în vederea acreditării laboratoarelor de mediu;
  • consiliere pentru documentarea și implementarea sistemului de management al calității, de mediu, al sănătății și securității ocupaționale și al siguranței alimentului, în conformitate cu standardele internaționale;
  • acces la infrastructură ultramodernă de cercetare, în vederea instruirii și perfecționării personalului întreprinderilor partenere, precum și în vederea efectuării de analize, efectuării de teste asupra calității factorilor de mediu, experimente și evaluări;
  • instruire de înaltă calificare în domeniile menționate anterior;
  • acces la reviste, publicații și articole științifice în domeniul proiectului.

Domeniile de expertiză menționate mai sus nu sunt limitative, potențialii parteneri putând propune și alte tematici asimilate domeniilor de specializare inteligentă, ce decurg din necesitățile identificate în activitatea curentă a întreprinderii. Potențialii parteneri în cadrul proiectului pot beneficia de sprijin financiar nerambursabil aflat sub incidența unei scheme de ajutor de minimis, sau, după caz, sub incidența unei scheme de ajutor de stat. Potențialii parteneri interesați să beneficieze de transfer de cunoștințe/servicii de cercetare în condiții avantajoase, în baza unor contracte care intră sub incidența schemei de ajutor de minimis, sunt rugați să consulte Ghidul Solicitantului (Secțiunea G), disponibil la adresa web indicată în continuare: http://www.poc.research.ro/ actiuni-1-2-3 și să se asigure că îndeplinesc următoarele condiții:

  1. să nu fi beneficiat de sprijin financiar nerambursabil încadrat în categoria ajutoarelor de minimis, care să depășească cumulat suma de 200.000 Euro în ultimii 3 ani fiscali;
  2. să se asigure de faptul că dispun de cota de co-finanțare la activitățile proiectului impusă prin Ghidul Solicitantului – 20% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente contractului încheiat cu partenerul.

Potențialii parteneri interesați să beneficieze de transfer de cunoștințe/servicii de cercetare în condiții avantajoase, în baza unor contracte care intră sub incidența schemei de ajutor de stat sunt rugați să consulte Ghidul Solicitantului aplicabil proiectului (Secțiunea G), disponibil la adresa web indicată în continuare: http://www.poc.research.ro/actiuni-1-2-3, în vederea asigurării condițiilor de eligibilitate menționate la pag. G16-17. Potențialii parteneri interesați pot solicita informații suplimentare, prin utilizarea următoarelor canale de comunicare: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND

Telefon: 021.410.67.16

E-mail: ecoind@incdecoind.ro

Departament Control Poluare și Acreditare Laboratoare:

Telefon: 021.410.03.77 (int. 110, 132, 242)

E-mail:

analize.inst@incdecoind.ro (Liliana CRUCERU)

poluare.aer@ incdecoind.ro (Elena BUCUR)

biologi@incdecoind.ro (Irina LUCACIU)

Departament Tehnologii de Mediu și Transfer Tehnologic:

Telefon: 021.410.03.77 (int. 140)

E-mail: tehnologi@incdecoind.ro (Cristiana COSMA, Costel BUMBAC)

Departament Ealuare, Monitorizare Poluare Mediu: Telefon: 021.410.03.77 (int. 120)

E-mail: evmt@incdecoind.ro (Gheorghe BĂTRÎNESCU)

Departament Sisteme de Management:

Telefon: 021.410.03.77 (int. 152)

E-mail: mmc@incdecoind.ro (Virgil CRISTEA) sau direct la sediul instituției, situat în Strada Drumul Podu Dâmboviței, Nr. 71-73, Sector 6, Municipiul București, Cod Poștal 060652.

Dacă sunteți interesați de oferta noastră, vă rugăm să vă manifestați intenția de colaborare, și să ne comunicați eventualele servicii de care sunteți interesați, fie prin raportare la serviciile menționate mai sus, fie prin propunerea unor alte servicii de interes, cu respectarea prevederilor Ghidului Solicitantului (Secțiunea G) și ale ariilor de competență ale Institutului (www.incdecoind.ro). În situația în care va fi identificată o corespondență între serviciile incluse în portofoliul Institutului și nevoile Dumneavoastră, veți primi un formular de expresie de interes.

Exprimarea intenției de a participa în cadrul proiectului nu constituie un angajament ferm pentru niciuna dintre părți. Serviciile de cercetare ce fac obiectul expresiei de interes se pot realiza ulterior acceptării proiectului spre finanțare, pe baza acordului de voință al ambelor părți prin încheierea unui contract subsidiar.

In cazul in care nu ati identificat posibilitati de colaborare, va rugam sa va exprimati intentia de a participa la intalnirile directe sau la evenimentele tematice regulate ce vor fi organizate pe parcursul derularii proiectului (conform prevederilor Ghidului Solicitantului, sectiune G – activitati de tip A). In cadrul acestor activitati veti putea identifica din oferta de expertiza a INCD ECOIND necesitatile si posibilitatile de transfer de cunostinte care sa raspunda nevoilor si cerintelor organizatiei dumneavoastra.