Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001

 • Acasa
 • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin Legea nr. 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.

Aplicarea Legii nr. 544/2001 se face cu respectarea urmatoarelor principii:

 • principiul transparentei – autoritatile si institutiile publice au obligatia sa isi desfasoare activitatea intr-o maniera deschisa fata de public, in care accesul liber si neingradit la informatiile de interes public sa constituie regula, iar limitarea accesului la informatie sa constituie exceptia, in conditiile legii;
 • principiul aplicarii unitare – autoritatile si institutiile publice asigura respectarea legii in mod unitar, in conformitate cu prevederile acesteia si ale prezentelor norme metodologice;
 • principiul autonomiei – fiecare autoritate sau institutie publica va elabora propriul regulament de organizare si functionare a compartimentelor de informare si relatii publice, in conformitate cu prevederile legii si ale prezentelor norme metodologice.

Prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei.

Legislatia aplicabila:

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARARE nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 123/2002

 Pentru o colaborare mai buna, in conformitate cu Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public” in lista de fisiere atasate va punem la dispozitie urmatoarele formulare:

Formulare:

Cerere de informatii de interes public – formular cerere TIP (1)

Cerere de informatii de interes public – formular cerere TIP (2)

Reclamatie administrativa (1) conform Legii 544/2001 – raspuns negativ 

Reclamatie administrativa (2) conform Legii 544/2001 – neprimire informatii in termen legal

Formularul de cerere sau de reclamatie administrativa se transmite prin orice modalitate prevazuta de lege, prin fax la nr. 021/410.05.75; 021/412.00.42, prin corespondenta electronica la email: ecoind@incdecoind.ro; secretariat@incdecoind.ro,  sau se depune la registratura institutului, la  sediul social din Municipiul Bucuresti str. Drumul Podu Dambovitei nr. 57-73, Sector 6, cod postal nr. 060652.

Formularul de cerere sau de reclamatie administrativa va fi redirectionat catre persoana desemnata cu atributii in domeniul Legii 544/2001 spre solutionare in baza prevederilor legale in materie.

Modalitati de contestare conform Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public

In cazul in care o persoana considera ca dreptul sau privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa (model 1 sau model 2) conducatorului autoritatii careia i-a fost solicitata informatia, in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Modele de reclamatii administrative se gasesc la anexele 2a) si 2b) ale Normelor metodologice.

Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

Temei legal: Conform art. 21 din Legea nr. 544 din 12.10.2001

(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.

(2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.

(3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atat informatiile de interes public solicitate initial, cat si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.

De asemenea, in cazul in care solicitantul se considera vatamat in drepturile sale prevazute de lege, poate depune plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei sau autoritatii publice, asa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificarile si completarile uterioare, si art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Temei legal: Art. 22  din Legea nr. 544 din 12.10.2001

(1) In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute in prezenta lege, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plangerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7.

(2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.

(3) Hotararea tribunalului este supusa recursului.

(4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.

(5) Atat plangerea, cat si apelul se judeca in instanta in procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.

Buletin informativ 2019 publicat in conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la informatii de interes public

Conform art. 5 alin 2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, INCD ECOIND are obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile prevazute la alin. (1) din acelasi act normativ.

Prezentul Buletin informativ  pentru anul 2019, va cuprinde urmatoarele informatii publice astfel cum sunt prevazute la art. 5 alin. 1 din Legea Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public:

 1. a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea INCD ECOIND
 2. b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al INCD ECOIND;
 3. c) numele si prenumele persoanelor din conducerea INCD ECOIND si ale persoanei desemnate cu atributii in domeniul Legii 544/2001
 4. d) coordonatele de contact ale INCD ECOIND si ale Sucursalelor INCD ECOIND (Timisoara si Ramnicu Valcea)
 5. e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
 6. f) programele si strategiile proprii;
 7. g) lista cuprinzand documentele de interes public;
 8. h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
 9. i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Conform art. 5 alin 3 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, INCD ECOIND are obligatia sa dea din oficiu publicitatii un raport periodic de activitate, cel putin anual, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

Conform art. 5 alin 3 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public accesul la informatiile prevazute la art. 5 alin. (1) se realizeaza prin:

 1. a) afisare la sediul INCD ECOIND ori prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau in mijloacele de informare in masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de internet proprie, dupa caz in functie de specificul informatiei.
 2. b) consultarea lor la sediul INCD ECOIND, in spatii special destinate acestui scop.

INCD ECOIND nu detine contractele de privatizare incheiate dupa intrarea in vigoare a Legii 544/2001.

LISTA documentelor de interes public emise de INCD ECOIND  conform Legii nr. 544/2001:

 1. Acte normative care reglementeza organizarea si functionarea INCD ECOIND;
 2. Structura organizatorica a compartimentelor departamentului, organigrama, atributiile compartimentelor potrivit Regulamentului de organizare si functionare al departamentului; Codul Etic;
 3. Programul de audiente;
 4. Coordonate de contact ale INCD ECOIND – sediul social;
 5. Coordonate de contact ale INCD ECOIND – Sucursale;
 6. Anunturile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului precum si conditiile de participare si cerintele specifice; rezultatele concursurilor privind selectarea dosarelor de inscriere; rezultatele probei scrise; rezultatele interviului; rezultatele finale; contestatiile depuse; rezultatele contestatiilor aferente fiecarei probe de concurs;
 7. Informatiile noi sunt publicate pe site‐ul INCD ECOIND in casetele de pe prima pagina: Noutati, Comunicate de presa, Actualitate Europeana, Evenimente, Actualitate Stiintifica, dupa caz;
 8. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
 9. Acte normative in domeniul de activitate al INCD ECOIND;
 10. Comunicate de presa;
 11. Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate;
 12. Lista cuprinzand categoriile de documente produse si /sau gestionate;
 13. Planul anual al achizitiilor publice;
 14. Lista Contracte de achizitii publice
 15. Rapoarte anuale de evaluare a aplicarii Legii nr. 544/2001 si a Legii nr. 52/2003;
 16. Plan anual de audit;
 17. Rapoarte anuale de audit.

Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001: