A N U N T

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE

PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA – INCD ECOIND

organizeaza concurs pentru ocuparea a 4 posturi in functia de

CERCETATOR STIINTIFIC GRADUL II

in conformitate cu prevederile legii 319/2003 actualizata si republicata, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare si în baza ordinului nr. 4204/2013 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 și 35 la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6560/2012 privind standardele minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior si a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.

Perioada de inscriere la concurs este cuprinsa intre

10.02.2015 – 11.03.2015

Perioada de desfasurare a concursului:

12.03.2015 – 19.03.2015: verificare, analiza, evaluare dosare

20.03.2015: aprobare rezultate in sedinta Consiliului Stiintific si

afisare rezultate avizier INCD ECOIND

23.03.2015 – 24.03.2015: depunere contestatii

25.03.2015 – 27.03.2015: solutionare contestatii

30.03.2015: aprobare rezultate in sedinta Consiliului Stiintific si

afisare rezultate finale avizier INCD ECOIND

01.04.2015: depunere dosare la CNATDCU pentru validare rezultate

 

CONDITII NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

 • activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de cel putin 8 ani si titlul stiintific de doctor;
 • pentru candidatii care provin din afara invatamantului superior sau a cercetarii stiintifice, o vechime de 12 ani in profilul postului si sa detina titlul de doctor in stiinte.

CONTINUTUL DOSARULUI DE INSCRIERE LA CONCURS:

1. Cerere, adresata conducerii INCD-ECOIND, prin care solicita inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de cercetator stiintific gradul II, aprobata de catre conducerea INCD-ECOIND (în original);

2. Fisa de autoevaluare (semnata de candidat), in care acesta prezinta dovezi privind indeplinirea standardelor minimale nationale aprobate prin Ordinului nr. 4204/2013 (anexa nr. 4 – Comisia Ingineria Mediului);

3. Asumarea răspunderii, scrisă de mână de catre candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar candidatul suportând consecinţele declaraţiilor în fals, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

4. Lista de lucrări a candidatului (semnată de candidat), structurată în raport cu cerinţele preliminare si cu criteriile de evaluare, si anume, dupa caz, in ordine: Teza/tezele de doctorat; carti/capitole de carti de specialitate (cu ISBN); articole/studii publicate in reviste de specialitate de circulatie internationala recunoscuta sau in reviste din tara cotate ISI Thomson Reuters; brevete de inventie; articole in reviste si volumele unor manifestari stiintifice indexate in baze de date internationale, ISI Proceedings; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare / granturi castigate prin competitie; citari ale articolelor/ publicatiilor.

5. Curriculum vitae

6. Memoriu de activitate

7. Copie dupa actul de identitate

8. Copii legalizate: diploma/diplomele de doctor şi atestatul/atestatele de recunoaştere (dacă este cazul); diploma/diplomele de studii universitare, atestatul/atestatele echivalent/echivalente de recunoaştere (dacă este cazul) şi foaia matricolă; diploma de bacalaureat sau echivalentă; certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul); cartea de muncă sau copie-extras dupa Registrul general de evidenţă a salariaţilor.

Coperta dosarului va avea urmatoarele mentiuni:

 • denumirea legala a institutului
  • denumirea departamentului /laboratorului / sucursalei
  • DOSAR CONCURS pentru CERCETATOR STIINTIFIC gradul II
  • domeniul de specialitate (asociat gradului scos la concurs)
  • numele si prenumele candidatului, titlul stiintific, titlul profesional.

Dosarul de concurs va fi insotit de o Mapa cu lucrari a candidatului care va cuprinde copii dupa lucrari si documente relevante care sustin indeplinirea criteriilor de evaluare conform standardelor minimale necesare si obligatorii din Ordinului nr. 4 204/2013 (anexa nr. 4 – Comisia Ingineria Mediului), modificare la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6 560/2012.

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI  DE CS II CONSTA IN:

Comisia de concurs, numita in conformitate cu Legea 319/2003 art.15 al. (4) si art.16 al. (2) lit.c, are urmatoarele atributii:

a)     verificarea dosarului de concurs daca indeplineste conditiile impuse de Legea 319/2003 si de Standardele minimale din Ordinul nr. 4204/2013 (anexa nr. 4 – Comisia Ingineria Mediului);

b)    verificarea documentelor din dosar si completarea unei Fise individuale si a unui Referat de apreciere calitativa pentru fiecare candidat inscris la concurs, de catre fiecare membru al comisiei;

Presedintele comisiei de concurs verifica alcatuirea finala a dosarului:

a)     documentele depuse de candidat în momentul înscrierii la concurs;

b)    cate o Fişă individuală de evaluare completata de fiecare membru al comisiei, semnata, conţinând punctajul;

c)     câte un Referat de apreciere calitativă completat de fiecare membru al comisiei, semnat;

d)    cinci buletine de vot (votează inclusiv preşedintele);

e)     un Raport general asupra concursului, redactat de preşedinte şi semnat de cei patru membri şi de preşedinte;

f)      procesul-verbal întocmit de preşedinte în baza Fişelor individuale.

CRITERII DE EVALUARE

Criteriul 1. Activitatea didactica (A1)

Nu este un criteriu obligatoriu pentru CS II dar este folosit pentru calcularea indicatorul de merit (ANEXA 1 – metodologie CS II).

Criteriul 2- Activitatea de cercetare (A2)

Se evalueaza activitatea de cercetare conform activitatilor specifice criteriului A2 (ANEXA 1 – metodologie CS II).

Criteriul 3 – Recunoasterea si impactul activitatii (A3)

Se evalueaza recunoasterea si impactul activitatii conform activitatilor specifice criteriului A3 (ANEXA 1 – metodologie CS II).

 

La fiecare criteriu de evaluare, gradul de indeplinire a cerintelor se exprima prin rezolutia “Criteriul este indeplinit”, daca standardul minim national aprobat prin Ordinului nr. 4204/2013 (anexa nr. 4 – Comisia Ingineria Mediului) este indeplinit, sau “Criteriul nu este indeplinit”, daca una sau mai multe cerinte nu sunt indeplinite.

Pentru conferirea titlului de cercetator stiintific gradul II este necesar ca fiecare criteriu de evaluare sa aiba rezolutia “Criteriul este indeplinit”.

* Rezolutia “Criteriul nu este indeplinit” se argumenteaza prin mentionarea clara a cerintelor care nu

sunt satisfacute.

* Realizarile specifice unui criteriu nu pot compensa nerealizarile de la alte criterii.

Leave a Comment