PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

 

PROMOVAREA, IDENTIFICAREA ȘI REALIZAREA DE PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOȘTINȚE ÎN DOMENIUL ECOLOGIEI INDUSTRIALE

 

ID P_40_300

Contract de finanțare nr. 55/05.09.2016

SMIS 105581

 

Beneficiar: Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industriala – ECOIND

 

Potențialii parteneri ai proiectului sunt reprezentați de întreprinderile cu care pot fi încheiate contracte directe sau contracte de colaborare și care devin astfel beneficiari ai transferului de cunoștințe/tehnologic și know-how promovat de către Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND.

 

Obiectivul proiectului este îmbunătățirea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe de CDI în domeniul ecologiei industriale între Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND și întreprinderi aparținând sectorului economic, prin promovarea, identificarea și concretizarea unor parteneriate cu acestea, în scopul atingerii unor obiective de cercetare-dezvoltare-inovare comune și a creșterii valorii adăugate la nivelul unor produse/procese/servicii și/sau tehnologii.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • realizarea transferului de cunoștințe între INCD-ECOIND și un număr estimat 10 întreprinderi, în baza unor contracte directe cu acestea, în domenii specifice ecologiei industriale, precum analiza, testarea și selecția variantelor tehnologice optime de depoluare; recuperarea substanțelor utile din apele uzate; acreditarea laboratoarelor pentru analize fizico-chimice și bacteriologice pentru apa potabilă, apa uzată și nămolurile rezultate din epurarea apelor uzate; tratabilitatea apelor de mină; tratarea surselor de apă cu poluanți neconformi; etc.
  • derularea a minim 5 proiecte de colaborare efectivă cu întreprinderi în sfera cercetării industriale și/sau dezvoltării experimentale din domeniul ecologiei industriale, în scopul dezvoltării unor metode, tehnici, mecanisme, produse, procese, servicii, și/sau tehnologii inovative precum: tehnologii de epurare a apelor uzate industriale cu impurificare complexă; biotehnologii de potabilizare a surselor subterane de apă cu conținut ridicat de compuși anorganici; sisteme inovative de epurare recuperativă a apelor uzate menajere; piloți industriali de compostare pentru stabilizarea biologică a nămolurilor; dezvoltare de produse probiotice și prebiotice pentru bioremedierea solurilor poluate; etc.
  • valorificarea potențialului infrastructurii de cercetare-dezvoltare dobândită de către INCD-ECOIND prin proiectele de investiții anterioare, prin încheierea a minim 30 de contracte directe cu întreprinderi, având ca scop asigurarea accesului acestora la echipamentele și instalațiile de ultimă generație aflate în dotare;
  • utilizarea portofoliului de produse și servicii de cercetare aparținând INCD-ECOIND, pentru a veni în întâmpinarea necesităților manifestate de întreprinderi și a contribui prin transferul de cunoștințe/abilități la creșterea competitivității economice și a accesului întreprinderilor pe piața serviciilor de mediu.

 

Rezultatele preconizate ale proiectului

Număr total de contracte încheiate cu întreprinderi în cadrul proiectului

45

Număr de contracte încheiate cu întreprinderi mici și mijlocii în cadrul proiectului

25

Număr de contracte cu întreprinderi care au solicitat sprijin pentru introducerea de produse noi pe piață în cadrul proiectului

1

Număr de contracte de colaborare CD încheiate cu întreprinderi în cadrul proiectului

5

Valoarea totală a cheltuielilor private atrase prin contractele cu întreprinderi în cadrul proiectului

1,880,580

Număr de publicații științifice împreună cu întreprinderile, ca urmare a contractelor cu acestea

20

Cereri de brevete rezultate din proiect

3

 

 

Valoarea eligibila a proiectului:                                                                                                     15.377.296,66 Lei

 

Valoarea cofinanțării asigurate de Uniunea Europeană:                                                        12.873.872,76 Lei

 

Valoarea cofinanțării asigurate de Bugetul de Stat:                                                                 2.503.423,90 Lei

 

Data începerii proiectului                                                                                                                   05.09.2016

 

Data finalizarii proiectului                                                                                                                  04.09.2021

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro