Laborator control poluare aer

  • Acasa
  • Laborator control poluare aer

Contact
Laborator Control Poluare Aer
Sef laborator: Simona CĂLINESCU
Telefon: +40 21 410 03 77 / 132
E-mail: poluare.aer@incdecoind.ro

Servicii de mediu:

  • Monitorizarea emisiilor de poluanți în aer generate de sursele fixe (Ordinul 462/1993; Legea 278/2013);
  • Evaluarea nivelului de poluare a aerului înconjurător prin măsurări directe sau prin modelare matematică (Legea 104/2011, STAS 12574-87);
  • Determinarea nivelului de zgomot industrial (SR 10009:2017; SR ISO 1996-2:2018; SR 6161-1:2020; SR 6161-3:2020);
  • Evaluarea calității aerului din interiorul clădirilor, inclusiv loc de muncă (SR EN 15251:2008);
  • Determinarea intensității mirosului prin olfactometrie dinamică şi a ratei emisiilor de miros din surse staționare (SR EN 13725:2022);
  • Studii de dispersie a poluanților în aer, inclusiv evaluarea nivelului de miros prin modelare matematică (Legea 278/2013, Concluzii BAT);
  • Monitorizarea emisiilor de la incineratoare și alte surse de emisie: gaze de ardere (CO, SO₂, CO₂, NOₓ, NO₂, O₂), pulberi, metale din pulberi (Pb, Cd, As, Ni, Mn, Cr), compuși organici individuali (benzen, toluen, xileni, hexan, formaldehidă, metanol, etc), COV sub formă de carbon organic total, NH₃, HCl, H₂S, SO₄²⁻, HF/F-, dibenzidioxine policlorurate (PCDD) și dibenzofurani policlorurati (PCDF), O₃, HCl, etc.;
  • Determinarea concentrației de NO₂, SO₂, CO emise din procese tehnologice conform cerințelor concluziilor BAT.