Strategia INCD ECOIND

 • Acasa
 • Strategia INCD ECOIND

Viziunea, misiunea și valorile INCD ECOIND

Viziunea INCD ECOIND

Viziunea INCD ECOIND este de a fi lider național, cu recunoaștere internațională, în domeniul cercetării și serviciilor de mediu.

Misiunea INCD ECOIND

Misiunea INCD ECOIND este de a desfășura activități de cercetare și servicii în domeniul protecției mediului la standarde de excelență, în acord cu tematicile și tendințele din programele naționale și internaționale actuale și cu cerințele și nevoile în domeniu ale mediului economic.

Misiunea INCD ECOIND este de a desfășura cercetări și servicii de mediu în direcțiile: controlul și evaluarea poluării, tehnologii de mediu, expertize tehnice în domeniu, sisteme de management și audit în domeniul calității și mediului, formare și instruire personal, evaluare competențe profesionale de profil.

lnstitutul își îndeplinește misiunea prin:

-             integrarea cercetării avansate și aplicative desfășurate în tendințele programelor naționale și internaționale în domeniu;

-             realizarea parteneriatelor naționale și internaționale cu institute și universități de elită;

-             realizarea unor parteneriate flexibile și durabile cu mediul economic național și internațional pentru dezvoltarea și transferul cercetărilor în domeniu;

-             angajarea și atitudine profesională a personalului de cercetare de elită și bine motivat;

-             menținerea și dezvoltarea permanentă a infrastructurii pentru asigurarea suportului tehnic și competitivității activităților de cercetare;

-             asigurarea unui nivel ridicat de securitate și sănătate în muncă, a unor locuri de munca și activități sigure și sănătoase;

-             management responsabil, performant și eficient pentru menținerea și dezvoltarea ca institut competitiv tehnico-științific și solid financiar, în condițiile folosirii optime a resurselor;

-             dezvoltarea unei culturi a cercetării de mediu și a inovării în contextul aplicării principiilor de dezvoltare durabila și promovarea acesteia la nivelul comunității științifice și a mediului economic național.

Valori

-             standarde profesionale de excelență în cercetare și servicii;

-             capacitate de performanță și inovare;

-             libertate de gândire și exprimare;

-             integritate și etică în cercetare;

-             orientarea către client, axarea pe nevoile acestuia;

-             flexibilitatea și adecvarea soluțiilor tehnice pentru răspuns prompt la nevoile clienților;

-             angajare, responsabilitate, garanție pentru clienți;

-             muncă în echipe multidisciplinare corespunzătoare complexității problematicii de mediu;

-             gestionarea responsabilă a resurselor;

-             respect față de lege și mediu înconjurător;

-            respect față de institut, muncă, clienți, parteneri, colegi.

 

DIRECTOR  GENERAL,

Dr.chim.Luoana Florentina PASCU

Politică integrată

POLITICA INTEGRATĂ

CALITATE, MEDIU, INOVARE, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

INCD ECOIND, institut național în domeniul protecției mediului, se va impune și se va menține  prin calitate și performanță în topul activităților de cercetare și servicii de mediu.

Politica INCD ECOIND este de:

✓           Creștere continuă a calității lucrărilor și asigurare a excelenței în cercetare și serviciile de mediu pentru a satisface necesitățile explicite și implicite ale clienților;

✓           Asigurare a protecției mediului înconjurător prin reducerea poluării și controlul deșeurilor;

✓           Transformare a rezultatelor cercetării în servicii și produse noi și mai bune, pentru a rămâne competitiv pe piață;

✓           Asigurare a sănătății și securității angajaților prin controlul riscurilor de sănătate și securitate în muncă.

În vederea asigurării unor lucrări inovative de înaltă calitate fără a prejudicia mediul înconjurător, sănătatea și securitatea angajaților și partenerilor noștri ne angajam să:

■            ne conformam legislației aplicabile în vigoare, reglementărilor existente și altor cerințe în domeniul calității, protecției mediului, inovării, sănătății și securității în muncă;

■            cunoaștem și să anticipăm cerințele și așteptările clienților printr-un marketing activ, aplicat și adecvat;

■            asigurăm creșterea continuă a satisfacției clienților prin lucrări de înaltă calitate;

■            îmbunătățim continuu eficacitatea sistemului integrat de management al calității, mediului, inovării și al sănătății și securității în munca implementat în institut;

■            menținem certificările SMC și SMM în conformitate cu ISO 9001 și ISO 14001;

■            menținem acreditarea RENAR și să extindem domeniul de încercări acreditate;

■            perfecționăm continuu pregătirea profesională și în domeniul managementului calității, mediului, inovării și sănătății și securității în muncă a personalului;

■            stimulăm creativitatea și să încurajam încrederea, diversitatea și toleranța în rândul angajaților;

■            sprijinim proprietatea intelectuală și drepturile de proprietate intelectuală asupra rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare-inovare;

■            să constituim parteneriate interne și externe ale institutului pentru realizarea unor proiecte naționale și internaționale;

■            asigurăm o creștere economică constantă prin perfecționarea organizării și rentabilizarea tuturor proceselor/activităților/ operațiilor;

■            prevenim poluarea factorilor de mediu prin monitorizare și controlul proceselor;

■            prevenim traumatismele și bolile determinate de muncă pentru întregul personal, inclusiv subcontractanți și vizitatori, prin identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor de SSM și implementarea măsurilor de prevenire și izolare a riscurilor;

■            asigurăm resursele materiale și umane necesare pentru implementarea politicii.

Aceasta politica se adresează tuturor angajaților indiferent de locul de muncă sau de nivelul de pregătire al acestora. Angajații noștri au obligația de a îndeplini cerințele stabilite în proceduri, instrucțiuni de lucru și alte documente aplicabile propriului domeniu de activitate pentru a demonstra ca înțeleg și participă la aplicarea acestei politici în scopul îmbunătățirii activității, calității mediului și protejării sănătății proprii și a colegilor de lucru.

DIRECTOR  GENERAL,

Dr.chim.Luoana Florentina PASCU

Declarația Directorului General

DECLARAȚIA DIRECTORULUI GENERAL

Imperativul INCD ECOIND:

"Lider pe piața cercetării și serviciilor de mediu din România"

INCD ECOIND trebuie să se mențină, prin calitate și performanță, în topul organizațiilor ce activează în domeniul cercetării și a serviciilor specifice de protecția mediului înconjurător, să câștige și să mențină încrederea clienților și colaboratorilor interni și externi noi și tradiționali prin:

 • îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului integrat de management implementat conform referențialelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR 13572:2016 și SR ISO 45001:2018;
 • dezvoltarea permanentă a sistemului de control intern / managerial implementat conform O 600/2018;
 • îmbunătățirea continuă a calității încercărilor, a lucrărilor de cercetare și serviciilor privind controlul poluării, evaluarea poluării și tehnologiile de mediu;
 • inițierea și dezvoltarea unor noi domenii de cercetare și perfecționarea celor existente pentru a răspunde prompt, performant și eficient cerințelor și exigențelor pieței de mediu;
 • perfecționarea profesionala / instruirea permanentă a personalului astfel încât să se asigure calificarea și experiența adecvată domeniului de cercetare și tipului de încercări efectuate, spiritul novator și creator, implicarea conștientă și responsabilă, excelență în cercetare și servicii;
 • realizarea obiectivelor specifice stabilite la fiecare început de an;
 • asigurarea unei circulații adecvate a informației și deciziei în organizație și a unui sistem de comunicare eficace pentru toate aspectele sistemului de management.

Laboratoarele de încercări din INCD ECOIND se vor afirma și menține, prin CALITATE, cu respectarea cerințelor legale și de reglementare, în topul activităților de încercări de mediu prin:

 • menținerea acreditarii RENAR și extinderea domeniului de încercări aliniate la cerințele referențialului SR EN ISO/IEC 17025:2018;
 • buna practică profesională și calitatea serviciilor întregului personal prin aplicarea standardelor / metodelor de încercare, asigurarea cu echipamente performante de ultimă generație și utilizarea metodelor adecvate de asigurare a calității rezultatelor;
 • satisfacerea cerințelor clienților și respectarea reglementarilor legale aplicabile, cerințelor autorităților și a organismelor de acreditare / certificare.

Se va acționa pentru:

 • asigurarea activității personalului cu respectarea demnității umane și fără discriminări de orice natură care pot afecta calitatea încercărilor;
 • asigurarea confidențialității rezultatelor pentru clienți, inclusiv la păstrarea electronică și transmiterea rezultatelor încercărilor;
 • evitarea implicării în activități care pot afecta încrederea în competență, imparțialitatea și integritatea operațională și în gândirea personalului;
 • identificarea problemelor de calitate și inițierea acțiunilor corective pentru menținerea adecvării sistemului față de cerințele standardelor de referință.

Se deleagă Șefii LABORATOARELOR DE ÎNCERCĂRI și RESPONSABILII CU CALITATEA ȘI MEDIUL (RCM) cu menținerea și îmbunătățirea sistemului de management, menținerea acreditării încercărilor, extinderea, după necesități, a domeniului acreditat și aplicarea cerințelor cuprinse în documentele sistemului de management.

A lucra conform celor mai exigente cerințe de calitate, mediu, inovare, sănătate și securitate în muncă devine, din ideal, o practică curentă iar menținerea certificărilor ISO 9001 si ISO 14001 și acreditarii RENAR contribuie la identificarea numelui instituției cu excelență și garanția celor mai bune rezultate în cercetarea și serviciile de mediu.

În calitate de Director General îmi asum întreaga responsabilitate privind asigurarea resurselor materiale și umane în vederea realizării dezideratelor de mai sus, privind îmbunătățirea continua a sistemului integrat de management în vederea creșterii performanțelor, privind prevenirea poluării, a traumatismelor și bolilor determinate de muncă, precum și privind conformarea cu cerințele legale, de reglementare și a altor cerințe aplicabile.

DIRECTOR  GENERAL,

Dr.chim.Luoana Florentina PASCU