A N U N T

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE

PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA – INCD ECOIND

organizeaza concurs pentru ocuparea a 4 posturi in functia de

CERCETATOR STIINTIFIC GRADUL II

in conformitate cu prevederile legii 319/2003 actualizata si republicata, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare si în baza ordinului nr. 4204/2013 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 și 35 la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6560/2012 privind standardele minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior si a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.

Perioada de inscriere la concurs este cuprinsa intre

10.02.2015 – 11.03.2015

Perioada de desfasurare a concursului:

12.03.2015 – 19.03.2015: verificare, analiza, evaluare dosare

20.03.2015: aprobare rezultate in sedinta Consiliului Stiintific si

afisare rezultate avizier INCD ECOIND

23.03.2015 – 24.03.2015: depunere contestatii

25.03.2015 – 27.03.2015: solutionare contestatii

30.03.2015: aprobare rezultate in sedinta Consiliului Stiintific si

afisare rezultate finale avizier INCD ECOIND

01.04.2015: depunere dosare la CNATDCU pentru validare rezultate

 

CONDITII NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

 • activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de cel putin 8 ani si titlul stiintific de doctor;
 • pentru candidatii care provin din afara invatamantului superior sau a cercetarii stiintifice, o vechime de 12 ani in profilul postului si sa detina titlul de doctor in stiinte.

CONTINUTUL DOSARULUI DE INSCRIERE LA CONCURS:

1. Cerere, adresata conducerii INCD-ECOIND, prin care solicita inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de cercetator stiintific gradul II, aprobata de catre conducerea INCD-ECOIND (în original);

2. Fisa de autoevaluare (semnata de candidat), in care acesta prezinta dovezi privind indeplinirea standardelor minimale nationale aprobate prin Ordinului nr. 4204/2013 (anexa nr. 4 – Comisia Ingineria Mediului);

3. Asumarea răspunderii, scrisă de mână de catre candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar candidatul suportând consecinţele declaraţiilor în fals, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

4. Lista de lucrări a candidatului (semnată de candidat), structurată în raport cu cerinţele preliminare si cu criteriile de evaluare, si anume, dupa caz, in ordine: Teza/tezele de doctorat; carti/capitole de carti de specialitate (cu ISBN); articole/studii publicate in reviste de specialitate de circulatie internationala recunoscuta sau in reviste din tara cotate ISI Thomson Reuters; brevete de inventie; articole in reviste si volumele unor manifestari stiintifice indexate in baze de date internationale, ISI Proceedings; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare / granturi castigate prin competitie; citari ale articolelor/ publicatiilor.

5. Curriculum vitae

6. Memoriu de activitate

7. Copie dupa actul de identitate

8. Copii legalizate: diploma/diplomele de doctor şi atestatul/atestatele de recunoaştere (dacă este cazul); diploma/diplomele de studii universitare, atestatul/atestatele echivalent/echivalente de recunoaştere (dacă este cazul) şi foaia matricolă; diploma de bacalaureat sau echivalentă; certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul); cartea de muncă sau copie-extras dupa Registrul general de evidenţă a salariaţilor.

Coperta dosarului va avea urmatoarele mentiuni:

 • denumirea legala a institutului
  • denumirea departamentului /laboratorului / sucursalei
  • DOSAR CONCURS pentru CERCETATOR STIINTIFIC gradul II
  • domeniul de specialitate (asociat gradului scos la concurs)
  • numele si prenumele candidatului, titlul stiintific, titlul profesional.

Dosarul de concurs va fi insotit de o Mapa cu lucrari a candidatului care va cuprinde copii dupa lucrari si documente relevante care sustin indeplinirea criteriilor de evaluare conform standardelor minimale necesare si obligatorii din Ordinului nr. 4 204/2013 (anexa nr. 4 – Comisia Ingineria Mediului), modificare la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6 560/2012.

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI  DE CS II CONSTA IN:

Comisia de concurs, numita in conformitate cu Legea 319/2003 art.15 al. (4) si art.16 al. (2) lit.c, are urmatoarele atributii:

a)     verificarea dosarului de concurs daca indeplineste conditiile impuse de Legea 319/2003 si de Standardele minimale din Ordinul nr. 4204/2013 (anexa nr. 4 – Comisia Ingineria Mediului);

b)    verificarea documentelor din dosar si completarea unei Fise individuale si a unui Referat de apreciere calitativa pentru fiecare candidat inscris la concurs, de catre fiecare membru al comisiei;

Presedintele comisiei de concurs verifica alcatuirea finala a dosarului:

a)     documentele depuse de candidat în momentul înscrierii la concurs;

b)    cate o Fişă individuală de evaluare completata de fiecare membru al comisiei, semnata, conţinând punctajul;

c)     câte un Referat de apreciere calitativă completat de fiecare membru al comisiei, semnat;

d)    cinci buletine de vot (votează inclusiv preşedintele);

e)     un Raport general asupra concursului, redactat de preşedinte şi semnat de cei patru membri şi de preşedinte;

f)      procesul-verbal întocmit de preşedinte în baza Fişelor individuale.

CRITERII DE EVALUARE

Criteriul 1. Activitatea didactica (A1)

Nu este un criteriu obligatoriu pentru CS II dar este folosit pentru calcularea indicatorul de merit (ANEXA 1 – metodologie CS II).

Criteriul 2- Activitatea de cercetare (A2)

Se evalueaza activitatea de cercetare conform activitatilor specifice criteriului A2 (ANEXA 1 – metodologie CS II).

Criteriul 3 – Recunoasterea si impactul activitatii (A3)

Se evalueaza recunoasterea si impactul activitatii conform activitatilor specifice criteriului A3 (ANEXA 1 – metodologie CS II).

 

La fiecare criteriu de evaluare, gradul de indeplinire a cerintelor se exprima prin rezolutia “Criteriul este indeplinit”, daca standardul minim national aprobat prin Ordinului nr. 4204/2013 (anexa nr. 4 – Comisia Ingineria Mediului) este indeplinit, sau “Criteriul nu este indeplinit”, daca una sau mai multe cerinte nu sunt indeplinite.

Pentru conferirea titlului de cercetator stiintific gradul II este necesar ca fiecare criteriu de evaluare sa aiba rezolutia “Criteriul este indeplinit”.

* Rezolutia “Criteriul nu este indeplinit” se argumenteaza prin mentionarea clara a cerintelor care nu

sunt satisfacute.

* Realizarile specifice unui criteriu nu pot compensa nerealizarile de la alte criterii.


SIMI 2015 isi propune sa aduca impreuna comunitatea stiintifica, mediul economic si autoritatile cu competente in domeniul protectiei mediului si in cel al cercetarii-dezvoltarii, pentru a prezenta si a dezbate aspecte de interes si actualitate in domeniu.

Pentru editia din acest an au inceput demersurile in vederea indexarii ISI a lucrarilor prezentate in cadrul simpozionului.
A 18- a editie a simpozionului va fi dedicata urmatoarelor tematici:

I.  Tehnologii durabile de mediu

II. Evaluari de mediu, sisteme de management

III.Controlul si monitorizarea poluării

IV. Prezentare  firme  şi/sau produse, aparatură  şi echipamente din domeniul protecţiei mediului

Data: 29 – 30 octombrie, 2015

Locul: Bucuresti (locatia va fi anuntata in timp util)

Calendar: Transmitere rezumate: 15 martie 2015

Acceptare rezumate: 10 aprilie 2015

Transmitere lucrare in extenso: 15 mai 2015

Termenul limita pentru inscriere: 01 octombrie 2015

Mai multe informatii

Inregistrarea participantilor

Transmiterea rezumatelor – Termenul limita pentru transmiterea rezumatelor: 15 martie 2015

Circulara nr. I

Circulara nr. II


ue gov

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ- ECOIND anunță începerea proiectului cu titlul „Centrul de Cercetări Interdisciplinare Avansate pentru Mediu și Industrie”, acronim MEDIND

București, 05.09.2014

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială- ECOIND, cu sediul în Bucuresti, Str. Drumul Podul Dâmboviței 71-73, Sector 6, derulează, începând cu data de 08.08.2014, proiectul „Centrul de Cercetări Interdisciplinare Avansate pentru Mediu și Industrie”, acronim MEDIND, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”.

Valoarea totală a proiectului este de 12.286.472,03 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 9.989.080,63 lei.

Proiectul se implementează în localitatea București pe o durată de 15 luni.

Obiectivul general al proiectului MEDIND este reprezentat de modernizarea și extinderea infrastructurii INCD-ECOIND București prin crearea unui centru de cercetări interdisciplinare avansate pentru dezvoltarea / extinderea unor direcții noi de cercetare în vederea acoperirii unui spectru larg de activități conexe ecologiei industriale, în domeniile: biologie moleculară, genetică și microscopie electronică; analize biologice și studii ecotoxicologice; evaluarea calității aerului de interior, a nivelului de miros prin olfactometrie dinamică; caracterizarea completă a deșeurilor industriale și a nămolurilor – domenii de actualitate, neabordate complet sau deloc la nivel național, dar în acord cu tendințele cercetării de mediu pe plan european și internațional.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Irina LUCACIU

Funcţie: Director de proiect MEDIND

Instituție: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala- ECOIND

Tel: 021.410.67.16, Fax: 021.410.05.75, E-mail: proiectmedind@gmail.com


ue gov

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” “Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” Proiect – „Centrul de Cercetări Interdisciplinare Avansate pentru Mediu și Industrie”, acronim MEDIND – proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

Brosura rezultate proiecte

Spot video

Spot audio

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


ue gov

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”
“Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Proiect – „Centrul de Cercetări Interdisciplinare Avansate pentru Mediu și Industrie”, acronim MEDIND
– proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

POS CCE 1881/48693 “Centrul de Cercetari Interdisciplinare Avansate pentru Mediu si Industrie”

Contact:

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industriala – ECOIND

Strada Bujorilor Nr 115 Timișoara

Director de Proiect

Irina LUCACIU

Tel: 021 410 03 77

Fax: 021 410 05 75

E-mail: proiectmedind@gmail.com bioteste.ecoind@gmail.com

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


ue gov

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”
“Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Proiect – „Centrul de Cercetări Interdisciplinare Avansate pentru Mediu și Industrie”, acronim MEDIND
– proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

Ministerul Fondurilor Europene http://www.fonduri-ue.ro/

Ministerul Educatiei Nationale –  Organism Intermediar POS CCE http://www.poscce.research.ro/

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


ue gov

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” “Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” Proiect – „Centrul de Cercetări Interdisciplinare Avansate pentru Mediu și Industrie”, acronim MEDIND – proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

Data demarării proiectului: 08.08.2014

Durată proiect: 16 luni si 24 de zile

Director de proiect: Irina LUCACIU (proiectmedind@gmail.com)  

Obiectivul general al proiectului MEDIND este reprezentat de modernizarea și extinderea infrastructurii INCD-ECOIND Bucuresti prin crearea unui centru de cercetări interdisciplinare avansate pentru dezvoltarea/extinderea unor direcții noi de cercetare în vederea acoperirii unui spectru larg de activități conexe ecologiei industriale, în domeniile: biologie moleculară, genetică și microscopie electronică; analize biologice și studii ecotoxicologice; evaluarea calității aerului de interior, a nivelului de miros prin olfactometrie dinamică; caracterizarea completă a deșeurilor industriale și a nămolurilor – domenii de actualitate, neabordate complet sau deloc la nivel național, dar în acord cu tendințele cercetării de mediu pe plan european și internațional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Modernizarea / adaptarea spatiului destinat centrului de cercetare MEDIND, în termen de 15 luni

– Achiziționarea de 71 de echipamente și utilaje de cercetare, din care 4 echipamente cu valoare de peste 100.000 de euro, în termen de 15 luni

– Crearea de 3 noi locuri de munca destinate cercetării, în termen de 5 ani după finalizarea proiectului

– Participarea la 3 proiecte naționale/internaționale în termen de 5 ani după finalizarea proiectului

Rezultate așteptate:

•  Dezvoltarea continuă a capacității de cercetare a institutului: -dezvoltarea infrastructurii de cercetare pentru a asigura un nivel de dotare competitiv la nivel european; -completarea structurii de personal pentru a răspunde necesităților de multidisciplinaritate ale domeniului cercetării de mediu și creșterea corespunzătoare a numărului de cercetători; -creșterea calificării și specializării cercetătorilor (doctori, doctoranzi, absolvenți master, masteranzi, bursieri în țară și strainătate);

•  Orientarea activității științifice a institutului spre domenii/direcții de varf: -dezvoltarea pe direcțiile existente de cercetare a unor tematici noi și dezvoltarea unor noi direcții de cercetare în domenii de varf ale cercetării de mediu internaționale, dar care sunt insuficient sau deloc dezvoltate la nivel național; -continuarea aplicării cu succes în programe de CD naționale/sectoriale/transfrontaliere; -creșterea numarului de oferte depuse și câștigate în programe europene și internaționale; -menținerea/îmbunătățirea prezenței și participării institutului în rețele de cercetare, asociații profesionale de prestigiu la nivel național și internațional platforme tehnologice specifice;

•  Creșterea vizibilității activității institutului: –  creșterea numărului de articole publicate în reviste indexate ISI; –  creșterea numărului de brevete naționale și internaționale; –  imbunătățirea diseminării rezultatelor prin organizarea sau/și participarea la manifestări stiințifice naționale și internaționale; –  creșterea numărului de studenți/cercetători români și străini care iși fac stagiul în institut;

•  Îmbunătățirea transferului tehnologic: –  creșterea numărului de metode/tehnici/tehnologii transferate agenților economici; –  creșterea numărului de proiecte realizate în parteneriat direct; –  diversificarea și inovarea tehnologiilor/serviciilor realizate pentru agenții economici.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


Obiectivul general al proiectului MEDIND este reprezentat de modernizarea și extinderea infrastructurii INCD-ECOIND Bucuresti prin crearea unui centru de cercetări interdisciplinare avansate pentru dezvoltarea/extinderea unor direcții noi de cercetare în vederea acoperirii unui spectru larg de activități conexe ecologiei industriale, în domeniile: biologie moleculară, genetică și microscopie electronică; analize biologice și studii ecotoxicologice; evaluarea calității aerului de interior, a nivelului de miros prin olfactometrie dinamică; caracterizarea completă a deșeurilor industriale și a nămolurilor – domenii de actualitate, neabordate complet sau deloc la nivel național, dar în acord cu tendințele cercetării de mediu pe plan european și internațional.


Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industriala, – INCD ECOIND este co-organizator al Conferintei “The Central & Eastern Europe Conference on Health and the Environment”.

Evenimentul  va avea loc la Cluj-Napoca in perioada 25-30 mai 2014.

Pentru informatii detaliate privind inregistrarea si agenda conferintei va rugam sa vizitati http://www.ceeche.org

 

Download Invitatie.docx


INCD-ECOIND vă ofera o gamă largă de servicii caracterizate prin

“calitate si promptitudine”

Laboratoarele de Încercări din cadrul Departamentului Control Poluare,: acreditate RENAR conform referențialului SR EN ISO 17025:2005, îndeplinind si cerințele SR CEN/TS 15675:2009 pentru măsurarea de emisii de poluanți efectueaza analize fizico-chimice si biochimice pentru diverse categorii de deseuri industriale, deseuri menajere sau mixte, namoluri de la statii de epurare ape uzate.

Analiza/Caracterizare deșeuri și nămoluri și stabilirea periculozității, pentru acceptare la depozitare: metale, anioni, DOC, TDS, TOC, BTEX, PCB, uleiuri minerale, hidrocarburi aromatice policiclice – HAP (conform Ordin MMGA nr 95 – 2005), determinarea analizei elementale (carbon, hidrogen, sulf, azot) și a puterii calorice superioare și inferioare

 Caracterizare ulei de transformator –determinare PCB conform HG nr. 173-2000

 Durata de efectuare a analizelor variaza intre 3-10 zile, in functie de complexitatea tehnicilor analitice utilizate pentru  pretratarea si analiza probelor

Rezultatele analizei apei uzate sunt consemnate in Rapoarte de incercare si contin informatii referitoare la:

 • Identificarea unica a Raportului de incercare prin numar si data;
 • Date despre beneficiar;
 • Natura probei;
 • Locul si data recoltarii;
 • Tipul de recipiente utilizate;
 • · Modul de transport al probelor la laborator;
 • Data executarii analizelor;
 • Rezultatele determinarilor insotite de unitatea de masura corepunzatoare;
 • Metodele de analiza utilizate;
 • · Limitele admisibile conform legislatiei specifice; Evaluarea incadrarii indicatorilor in limitele impuse (interpretare rezultate)
 • · Identificarea persoanelor care isi asuma responsabilitatea tehnica
 • · Semnatura persoanei responsabile si stampila firmei.

Masuri SSM, PSI si pentru protectia mediului

Pe tot parcursul prestarii serviciilor achizitionate sunt respectate prevederile legale privind sanatatea si securitatea muncii.

Va putem oferi setul de analize de baza pentru apa potabila sau putem sa raspundem cerintelor dumneavoastra specifice, conform Acordului pe care l-ati incheiat cu furnizorul de apa potabila.

Contact: marketing@incdecoind.ro


INCD-ECOIND vă ofera o gamă largă de servicii caracterizate prin

“calitate si promptitudine”

Laboratoarele de Încercări din cadrul Departamentului Control Poluare,: acreditate RENAR conform referențialului SR EN ISO 17025:2005, îndeplinind si cerințele SR CEN/TS 15675:2009 pentru măsurarea de emisii de poluanți efectueaza analize fizico-chimice si biochimice pentru diverse categorii de apa uzata, industriala si menajera, determinand indicatorii de calitate cuprinsi in legislatia de mediu in vigoare.

Analize apa uzata: indicatori fizico-chimici conform HG nr 352 – 2005 (NTPA001 și NTPA 002) și substanțele periculoase și prioritar periculoase conform HG nr 351 – 2005 modificat și completat de HG nr 1038 – 2010; Analiza de screening compuși organici volatili, si semivolatili, metale conform HG nr 351 – 2005 modificat și completat de HG nr 1038 – 2010;

Ape uzate tratate  pentru irigarea culturilor agricole

Apă pentru preparare betoane: indicatori fizico-chimici, conform SR EN 1008 – 2003

Apă cazan: indicatori fizico-chimici, conform Ordinului MEC nr 333 – 2003

Analize apa uzata, durata si rezultate

Durata de efectuare a analizelor variaza intre 3-7 zile, in functie de complexitatea tehnicilor analitice utilizate pentru  pretratarea si analiza probelor

Rezultatele analizei apei uzate sunt consemnate in Rapoarte de incercare si contin informatii referitoare la:

 • Identificarea unica a Raportului de incercare prin numar si data;
 • Date despre beneficiar;
 • Natura probei;
 • Locul si data recoltarii;
 • Tipul de recipiente utilizate;
 • Modul de transport al probelor la laborator;
 • Data executarii analizelor;
 • Rezultatele determinarilor insotite de unitatea de masura corepunzatoare;
 • Metodele de analiza utilizate;
 • Limitele admisibile conform legislatiei specifice; Evaluarea incadrarii indicatorilor in limitele impuse (interpretare rezultate)
 • Identificarea persoanelor care isi asuma responsabilitatea tehnica
 • Semnatura persoanei responsabile si stampila firmei.

Masuri SSM, PSI si pentru protectia mediului

Pe tot parcursul prestarii serviciilor achizitionate sunt respectate prevederile legale privind sanatatea si securitatea muncii.

Va putem oferi setul de analize de baza pentru apa potabila sau putem sa raspundem cerintelor dumneavoastra specifice, conform Acordului pe care l-ati incheiat cu furnizorul de apa potabila.

Contact: marketing@incdecoind.ro


INCD-ECOIND vă ofera o gamă largă de servicii caracterizate prin

“calitate si promptitudine”

Laboratoarele de Încercări din cadrul Departamentului Control Poluare sunt: acreditate RENAR conform referențialului SR EN ISO 17025:2005, îndeplinesc cerințele SR CEN/TS 15675:2009 pentru măsurarea de emisii de poluanți si sunt atestate de către Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Publica și Control în Sănătate Publică pentru activități de prelevare și monitorizare de control apă potabilă.

–  Apa potabilă: parametri chimici și microbiologici–conform Legii nr 458/2002 (republicată 1/15.12.2011) și/sau calitatea apei provenite din surse locale.

–  Ape de suprafață: indicatori fizico-chimici generali, indicatori ai poluării organice, metale, substanțe prioritar periculoase, elemente biologice de calitate pentru râuri și lacuri, conform Ordin MMGA 161–2006;

  – Ape de suprafață utilizate pentru potabilizare: indicatori fizico-chimici, indicatori microbiologici, conform HG nr 100–2002 modificat prin HG nr 662 – 2005

Efectuare analize apa potabila

Durata de efectuare a analizelor variaza intre 3-7 zile, in functie de complexitatea tehnicilor analitice utilizate pentru  pretratarea si analiza probelor.

Rezultatele analizei apei potabile sunt consemnate in Rapoarte de incercare si contin informatii referitoare la:

 • Identificarea unica a Raportului de incercare prin numar si data;
 • Date despre beneficiar;
 • Natura probei;
 • Locul si data recoltarii;
 • Tipul de recipiente utilizate;
 • · Modul de transport al probelor la laborator;
 • Data executarii analizelor;
 • Rezultatele determinarilor insotite de unitatea de masura corepunzatoare;
 • Metodele de analiza utilizate;
 • · Limitele admisibile conform legislatiei specifice; Evaluarea incadrarii indicatorilor in limitele impuse (interpretare rezultate)
 • · Identificarea persoanelor care isi asuma responsabilitatea tehnica
 • · Semnatura persoanei responsabile si stampila firmei.

Masuri SSM, PSI si pentru protectia mediului

Pe tot parcursul prestarii serviciilor achizitionate sunt respectate prevederile legale privind sanatatea si securitatea muncii.

Va putem oferi setul de analize de baza pentru apa potabila sau putem sa raspundem cerintelor dumneavoastra specifice, conform Acordului pe care l-ati incheiat cu furnizorul de apa potabila.

Contact: marketing@incdecoind.ro